Magyar Közlöny, 1971. január-július (1-55. szám)

1971-04-08 / 24. szám

24. szám visszahívják, működési engedélyét visszavonják, vagy a fogadó állam értesíti a küldő államot ar­ról, hogy már nem tekinti a konzulátus tagjának. II. FEJEZET Konzuli jogkör 7. cikk (1) A konzul és a konzuli tisztviselő a kon­zuli kerületben védelemben részesíti a küldő ál­lam, valamint annak polgárai és jogi személyei jogait és érdekeit, előmozdítja a küldő és a fo­gadó állam kereskedelmi, gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatainak fejlesztését, a két or­szág közötti baráti kapcsolatok elmélyítését, to­vábbá segítséget és támogatást nyújt a küldő állam polgárainak. (2) A jelen Egyezményben meghatározott kon­zuli és a két Fél közötti megállapodás alapján a konzulátusra háruló egyéb feladatok, valamint a konzulnak és konzuli tisztviselőnek biztosított jo­gok csak a fogadó állam törvényeinek tisztelet­ben tartásával végezhetők, illetőleg gyakorolha­tók. 8. cikk A konzul és a konzuli tisztviselő az alábbi fel­adatok végzésére jogosult: (1) Nyilvántartást vezet a küldő államnak ál­landó vagy ideiglenes jelleggel a konzuli kerü­letben lakó polgárairól. Ez a rendelkezés nem mentesíti a küldő állam polgárait a fogadó állam törvényeinek és rendelkezéseinek tiszteletben tartása, valamint a külföldiek bejelentésére vonatkozó kötelezettség alól. (2) Ütlevelet és egyéb útiokmányt állít ki a küldő állam polgárai részére és vízumot ad a küldő államba utazó személyeknek. (3) Külön meghatalmazás nélkül képviseli a küldő állam polgárait a fogadó állam bíróságai vagy más hatóságai előtt, ha ezek távoliét folytán vagy más okból nem képesek kellő időben meg­védeni jogaikat és érdekeiket. E jog gyakorlása azonban nem sértheti a fogadó államnak a bírói szervek előtti képviseleti jog­ra vonatkozó törvényeit és rendelkezéseit. (4) A fogadó állam jogszabályainak megtar­tása mellett gyámsági és gondnoksági intézkedé­seket tehet a küldő állam kiskorú, illetőleg cse­lekvőképtelen polgárai érdekeinek védelmében. 9. cikk A konzul és a konzuli tisztviselő — ha erre a küldő állam felhatalmazza — jogi és egyéb meg­bízásokat adhat a küldő államnak állandó vagy ideiglenes jelleggel a fogadó állam területén élő polgárai számára, amennyiben ez nem ellentétes a fogadó állam jogszabályaival 10. cikk (1) A fogadó állam törvényeinek keretei között, a konzul és a konzuli tisztviselő — a konzulátus helyiségében, saját lakásán, a küldő állam polgá­rainak lakásán, vagy a küldő állam felségjelét viselő repülőgépen — az alábbi cselekmények végzésére jogosult: (a) átveszi, írásba foglalja és hitelesíti a küldő állam polgárainak nyilatkozatait; (b) átveszi, írásba foglalja és hitelesíti a küldő állam polgárainak végrendeleteit; (c) átveszi, írásba foglalja és hitelesíti a küldő állam polgárainak a küldő állam területén jogha­tással járó nyilatkozatait és jogi aktusait, ameny­­nyiben ezek nem vonatkoznak a fogadó állam te­rületén fekvő ingatlanokra és nem sértik a szó­ban forgó ingatlanokra vonatkozó jogszabályokat; (d) igazolja a küldő állam polgárai nyilatkoza­tainak pontos dátumát, hitelesíti az azokon sze­replő aláírásokat, továbbá hitelesíti a küldő állam bíróságaitól vagy egyéb hatóságaitól származó iratokon szereplő aláírásokat és pecsétet; (e) hitelesíti — a küldő állam polgárai kérésére — a nyilatkozatok másolatát, fordítását és kivo­natát; (f) a küldő állam polgáraitól vagy azok részére iratokat és vagyontárgyakat megőrzésre átvesz. Az átvett iratok és vagyontárgyak a fogadó állam­ból csak annak jogszabályai szerint vihetők ki. (2) A jelen cikk (1) bekezdés (a)—(e) pontjában említett nyilatkozatok ugyanolyan jogérvénnyel és bizonyító erővel rendelkeznek a fogadó állam­ban, mint az annak illetékes hatóságai vagy bírói szervei által hitelesített vagy felülhitelesített nyi­latkozatok. 11. cikk (1) A konzul és a konzuli tisztviselő — saját államának törvényei szerint — anyakönyvezheti a küldő állam polgárainak születését, házasságát és halálát, továbbá kiállíthatja az ezzel kapcsola­tos bizonyítványokat. (2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem mentesí­tik az érdekelt személyeket a fogadó állam tör­vényeiben előírt megfelelő bejelentési kötelezett­ség alól. (3) A fogadó állam illetékes helyi hatóságai haladéktalanul értesítik a küldő állam konzulá­tusát a küldő állam polgárának haláláról. 363 MAGYAR KÖZLÖNY__________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék