Magyar Közlöny, 1971. január-július (1-55. szám)

1971-04-08 / 24. szám

24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 12. cikk (1) A fogadó állam illetékes szervei, ha annak területén a küldő állam polgárának hagyatéka marad hátra, saját államuk törvényei szerint gondoskodnak a hagyaték megőrzéséről. E szer­vek haladéktalanul értesítik a küldő állam kon­zulátusát a fogadó állam területén levő hagya­tékról, ha az a küldő állam polgárainak öröklési jogait érinti. (2) A konzul és a konzuli tisztviselő intézkedé­seket tehet az (1) bekezdésben említett hagya­téki vagyon leltárba vételére és biztosítására, s a fogadó állam törvényes rendelkezéseinek meg­tartása mellett közreműködhet a küldő állam pol­gárai öröklési jogának érvényesítésében. A konzul és a konzuli tisztviselő figyelemmel kísérheti az említett intézkedések foganatosí­tását. 13. cikk (1) A konzul és a konzuli tisztviselő segítséget nyújthat a küldő állam felségjelét viselő repülő­gépnek, személyzete tagjainak és utasainak. (2) Ha a küldő állam felségjelét viselő repülő­gépet szerencsétlenség éri vagy az kárt szenved, a konzul és a konzuli tisztviselő jogosult hala­déktalanul intézkedni a személyzet, az utasok és a rakomány megmentése végett, illetőleg ehhez a fogadó állam hatóságainak segítségét kérni. 14. cikk A konzul és a konzuli tisztviselő végzi a küldő állam által rábízott egyéb cselekményeket — amennyiben a fogadó állam törvényei nem tilt­ják. illetőleg a fogadó állam nem ellenzi —, va­lamint a küldő és a fogadó állam közötti hatályo:-' nemzetközi megállapodásokban meghatározott feladatokat. III. FEJEZET A konzulátus mentességei és kiváltságai 15 16 15. cikk (1) A konzulátus épületére kitűzhető a küldő állam címeres felirata és a konzulátus elneve­zése. (2) A küldő állam lobogója kitűzhető a kon­zulátus épületére és a konzul által hivatalos te­vékenysége során használt közlekedési eszkö­zökre 16. cikk A konzuli helyiségek és a konzul lakása sért­hetetlenek. A fogadó állam hatóságai nem léphetnek be a konzuli helyiségekbe és a konzul lakásába, ki­véve. ha ahhoz a konzul hozzájárul. 17. cikk A konzuli feladatok ellátására szolgáló helyisé­gek, a konzul, a konzuli tisztviselők és a konzu­látus munkatársai, akik a küldő állam polgárai, lakása mentesek mindennemű adó alól, kivéve a tényleges szolgáltatások díját, ha ezek a helyisé­gek, illetőleg lakások a küldő vagy a fogadó ál­lam tulajdonában állanak. 18. cikk (1) A konzuli irattár mindenkor sérthetetlen. Személyi iratok nem tarthatók a konzuli irat­tárban. (2) A konzul és a konzuli tisztviselők hivata­los iratai sérthetetlenek és nem tekinthetők meg. 19. cikk (1) A fogadó állam megengedi és védelemben részesíti a küldő állam konzulátusának szabad érintkezését a küldő állam kormányával, vala­mint bárhol levő diplomáciai képviseletével és más konzulátusával. Ebből a célból a konzulátus minden megfelelő eszközt felhasználhat, ide értve a diplomáciai és konzuli futárokat, valamint a rejtjeles és nem rejtjeles üzeneteket is. (2) A konzuli poggyász és a konzulátus hivata­los levelezése sérthetetlen, azokat sem felnyitni, sem visszatartani nem szabad. (3) A konzuli futárt el kell látni a személyazo­nosságát igazoló és a konzuli poggyászt alkotó csomagok számát feltüntető hivatalos okmánnyal. A konzuli futár csak a küldő állam polgára lehet. Feladatának teljesítése során a konzuli futár a fogadó állam védelme alatt áll és személyi sért­hetetlenséget élvez. 20. cikk A rábízott feladatok végzése során a konzul és a konzuli tisztviselő — a jelen Egyezmény értelmében — közvetlenül fordulhat a konzuli kerület helyi hatóságaihoz és segítségüket kér­heti. 21. cikk A konzulátus a fogadó állam területén olyan díjakat szedhet, amelyeket a konzuli cselekmé­nyekért a küldő állam törvényéi előírnak. 364

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék