Magyar Közlöny, 1971. január-július (1-55. szám)

1971-04-08 / 24. szám

í MAGVAR KÖZLÖNY IV. FEJEZET A konzulra, a konzuli tisztviselőkre és a konzulátus munkatársaira vonatkozó mentességek és kiváltságok 22. cikk A fogadó állam minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a konzul, a konzuli tiszt­viselők és a konzulátus munkatársai számára biztosítsa tevékenységük végzésének lehetőségét és a jelen Egyezmény rendelkezéseiben meghatá­rozott mentességeket és kiváltságokat. 23. cikk (1) A konzul és a konzuli tisztviselők, vala­mint a konzulátus munkatársai, akik a küldő ál­lam polgárai, a konzuli feladatok ellátása során végzett cselekményeik tekintetében nem tartoz­nak a fogadó állam bírói vagy államigazgatási joghatósága alá. (2) A konzul, a konzuli tisztviselő, valamint a konzulátus munkatársa, aki a küldő állam pol­gára, nem tartóztatható le és személyi szabad­sága semmilyen más módon nem korlátozható, kivéve ha a fogadó állam területén súlyos bűn­cselekményt követett el. 24. cikk (1) A konzult, a konzuli tisztviselőket, valamint a konzulátus munkatársait, akik a küldő állam polgárai, fel lehet hívni arra, hogy bírói vagy államigazgatási eljárás során tanúvallomást te­gyenek. Ha a konzul és a konzuli tisztviselő, valamint a konzulátus munkatársa, aki a küldő állam polgára, megtagadja a tanúvallomást, vele szem­ben semmilyen kényszerintézkedés vagy egyéb szankció nem alkalmazható. (2) A tanúvallomást kérő hatóság köteles el­kerülni, hogy a konzult, a konzuli tisztviselőt, valamint a konzulátus munkatársát, aki a küldő állam polgára, feladatai teljesítésében akadá­lyozza. E hatóság a konzul, a konzuli tisztviselő, valamint a konzulátus munkatársa, aki a küldő állam polgára, tanúvallomását annak lakásán vagy a konzuli helyiségben is felveheti, vagy írásbeli nyilatkozat formájában is elfogadhatja. (3) A konzul, a konzuli tisztviselők, valamint a konzulátus munkatársai, akik a küldő állam pol­gárai, nem kötelesek tanúvallomást tenni olyan kérdésekről, amelyek feladataik teljesítésével vagy feladataikkal kapcsolatosak. Nem kötelesek bemutatni a hivatalos levelezést vagy a konzuli irattár egyéb anyagait. 24. szám 25. cikk (1) A konzul, a konzuli tisztviselők, valamint a konzulátus munkatársai, akik a küldő állam pol­gárai, a fogadó államban mentesek mindennemű katonai jellegű kötelezettség, rendszabály vagy szolgáltatás alól. (2) A konzul, a konzuli tisztviselők, valamint a konzulátus munkatársai, akik a küldő állam pol­gárai, ugyancsak mentesek a fogadó államban a külföldiek f nyilvántartásával, ott-tartózkodásával és mozgásával kapcsolatos kötelezettségek alól. 26. cikk (1) A fogadó állam lehetővé teszi: (a) a konzulátus hivatalos használatára, és (b) a konzul és a konzuli tisztviselők szemé­lyes használatára szolgáló cikkek vámmentes be­hozatalát. Ez a kedvezmény megilleti a konzulá­tusnak a küldő állam honosságával bíró munka­társait is az első berendezkedése céljára behozott tárgyakat illetően. (2) A konzulnak és a konzuli tisztviselőnek a vele együtt érkező útipoggyásza mentes a vám­­vizsgálat alól. 27. cikk A konzul, a konzuli tisztviselő és a konzulátus munkatársa, aki a küldő állam polgára, adó- és illetékmentességet élvez a küldő állam törvényei szerint járó illetménye tekintetében. 28. cikk A 25. és 26. cikk rendelkezései a konzul, a konzuli tisztviselők és a konzulátus munkatársai, akik a küldő állam polgárai, családtagjaira is kiterjednek. V. FEJEZET Zárórendelkezések 29. cikk A jelen Egyezményben biztosított mentessége­ket és kiváltságokat élvező személyek kötelesek tiszteletben tartani a fogadó állam törvényeit. 30. cikk (1) A diplomáciai képviselet tagjait a konzuli feladatok végzése esetén is megilletik a diploma­táknak biztosított mentességek és kiváltságok. Ez a rendelkezés a konzulátus ideiglenes vezeté­sével megbízott diplomatára is vonatkozik. (2) A konzuli feladatokat ellátó diplomata ne­vét közölni kell a fogadó állam Külügyminiszté­riumával. 36,r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék