Magyar Közlöny, 1971. január-július (1-55. szám)

1971-04-08 / 24. szám

24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 31. cikk A jelen Egyezménynek a küldő állam pol­gáraira vonatkozó rendelkezéseit adott esetben a küldő állam honosságával bíró jogi személyekre is értelemszerűen alkalmazni kell. 32. cikk (1) Ezt az Egyezményt meg kell erősíteni, s az a megerősítő okiratok Budapesten történő ki­cserélésének napjan lép hatályba. (2) Ez az Egyezmény öt évig marad érvényben. Ha az Egyezményt valamelyik Szerződő Fél az érvényességi határidő lejárta előtt hat hónappal nem mondja fel, az Egyezmény hatálya további ötéves időszakokra meghosszabbodik. Ez az Egyezmény Phenjanban az 1970. évi ok­tóber hó 5. napján készült két példányban, mindkettő magyar, koreai és orosz nyelven. Mind­három nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérő ér­telmezés esetén az orosz nyelvű szöveg az irány­adó. A Magyar Népköztársaság A Koreai Népi Demokratikus Elnöki Tanácsa Köztársaság Legfelsőbb Népi nevében: Gyűlésének Elnöksége Gyenes András s. k. nevében: Li Mán Sok s. k.” 3. §. Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napián lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1971. március 16-ától kezdődő hatállyal kell al­kalmazni. Végrehajtásáról a külügyminiszter gon­doskodik. Losonczi Pál s. k.. a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára II. Főrész Miniszteri rendeletek Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 12/1971. <IAT. «.) ÉVII számú rendelete az „Ybl Miklós-díj” adományozásáról Az „Ybl Miklós-díj” adományozásával kapcso­latban — az 1021 1969. (V. 25.) Korm. számú ha­tározat alapján — az alábbiakat rendelem. mint ezek felügyeleti szervének vezetője tehet javaslatot. (2) „Ybl Miklós-díj” adományozására a) a magas színvonalú, megépült építészeti al­kotás, illetve jóváhagyott regionális-, város- és községrendezési terv tervezője, b) az építészeti tervezés, a területrendezés-ter­vezés, a műemlékvédelem, illetve az építészettör­ténet területén kiemelkedő jelentőségű elméleti vagy tudományos tevékenységet végző személy javasolható. 2- §■ (1) A díj adományozására vonatkozó javaslatot minden év január 31. napjáig kell az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumhoz megküldeni. (2) A javaslat részletes tartalmi követelményeit az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium közleményben állapítja meg. 3. §. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba; hatálybalépésével egyidejűleg az „Ybl Miklós­­díj”-ra vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló 4 1959. (II. 8.) ÉM számú rendelet hatá­lyát veszti. s Bondor József s. k., építésügyi és városfejlesztési miniszter A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 6/1971. (IV. 8.) MÉM számú rendelete a termelőszövetkezeti tervek készítéséről és tervinformáció szolgáltatásáról A mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény végrehajtására kiadott 35/ 1967. (X. 11.) Korm. számú rendelet 182. §-ának (1) bekezdésében és az egyszerűbb mezőgazda­­sági szövetkezetekről szóló 50 1968. (XII. 31.) Korm. számú rendelet 60. §—ának (1) bekezdésé­ben foglalt' felhatalmazás alapján — a Termelő­­szövetkezetek Országos Tanácsával egyetértésben — a következőket rendelem. Éves termelési és pénzügyi terv 1- §• (1) „Ybl Miklós-díj” adományozására az építés­­tervezési, illetőleg a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt tevékenységet folytató szervezet, vala­1- §• (1) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek, ha­lászati termelőszövetkezetek, mezőgazdasági szak­­szövetkezetek. valamint ezek önálló jogi személy-366

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék