Magyar Közlöny, 1971. január-július (1-55. szám)

1971-04-08 / 24. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szárr. ként működő társulásai (a továbbiakban: ter­melőszövetkezetek és társulásaik) a 35 1967. (X. 11.) Korm. számú rendelet 60. §-ának (1) bekez­dése és a 6.1967. (X. 24.) MÉM számú rendelet 80. §-a szerinti éves gazdasági és pénzügyi tervet a termelőszövetkezet, illetőleg a társulás egész gazdasági tevékenységére kiterjedően, minden évben március hónap 25. napjáig kötelesek el­készíteni és a jogszabályban (1967. évi III. tv. 46. §-a és a hozzá fűzött végrehajtási rendelkezés) előírt módon jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjeszteni. (2) A termelőszövetkezetek és társulásaik az éves termelési és pénzügyi terv készítésénél a) vegyék figyelembe a népgazdasági tervinfor­mációkat, az Országos Tervhivatal elnökének a népgazdaság fejlesztése IV. ötéves tervéről kiadott tájékoztatóját, valamint az állami vállalatok és szövetkezetek középtávú terveinek elkészítéséhez kiadott módszertani irányelveit (megjelent a Terv­­gazdasági Értesítő 1970. december 17-i 11. szá­mában), továbbá a Mezőgazdasági és Élelmezés­­ügyi Minisztérium által közölt ágazati tervinfor­mációt és irányelveket; b) felhasználhatják a Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium által ajánlásként kiadott tervezési útmutatót, munkalapot, valamint össze­foglaló tervfüzetet. Éves tervinformáció 2. §• (1) Az éves termelési és pénzügyi terv adatai­ról a termelőszövetkezetek és társulásaik a M É M éves beszámoló rendszere keretében tervinformá­ciót adnak. (2) A tervinformációt a termelőszövetkezetek­nek és mezőgazdasági ágazatba sorolt társulásaik­nak a „Termelőszövetkezeti tervinformáció” elne­vezéssel rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteniük. A termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági ^ágazatba sorolt társulásainak a vállalatok részére rendszeresített tervinformációs adatlapot kell kitölteniük. (3) Az éves tervinformációt minden évben már­cius hónap 31. napjáig kell a járási hivatal (vá­rosi, megyei városi, fővárosi, kerületi tanács vb) mezőgazdasági és élelmezésügyi szakigazgatási szerve útján az illetékes megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élelmezés­­ügyi szakigazgatási szervéhez 2 példányban be­küldeni, mely az egyik példányt a M É M Sta­tisztikai és Gazdaságelemző Központjához továb­bítja. Középtávú termelési és pénzügyi terv 3. §. (1) A termelőszövetkezetek és társulásaik a IV. ötéves terv időszakára adottságaiknak megfe­lelően — középtávú termelési és pénzügyi tervet kötelesek készíteni. (2) A középtávú termelési és pénzügyi tervet legkésőbb 1971. évi június hónap 30. napjáig kell elkészíteni és — az éves termelési és pénzügyi tervhez hasonlóan — jóváhagyás végett a köz­gyűlés elé terjeszteni. 4- §• (1) A középtávú termelési és pénzügyi terv ké­szítésének módszerét és tartalmát a termelőszö­vetkezetek és társulásaik maguk határozzák meg a sajátosságaik és adottságaik alapján úgy, hogy az a) megalapozott közgazdasági számításokon alapuljon, b) alkalmas legyen megfelelő termelésszervezési és irányítási tevékenység végzésére és c) biztosítsa az ágazati tervinformáció adatigé­nyének kielégítését. (2) A termelőszövetkezetek és társulásaik a középtávú tervek elkészítésénél a) vegyék figyelembe az 1. § (2) bekezdése a) pontjában említett információs anyagokat, b) felhasználhatják az éves üzemterv metodi­káját, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz­térium által korábban ajánlott üzemfejlesztési tervrendszert, vagy az adottságaiknak legjobban megfelelő — általuk szabadon meghatározott — tervezési rendszert. Középtávú tervinformáció 5. §. (1) A középtávú termelési és pénzügyi terv adatairól a termelőszövetkezetek és társulásaik a MÉM 1971. évi beszámoló rendszerében foglal­tak alapján információt adnak. (2) A tervinformációt a 2. § (2)—(3) bekezdésé­ben foglaltak szerint kell elkészíteni azzal az el­téréssel, hogy a) a „Termelőszövetkezeti tervinformáció” el­nevezésű adatlapnak csak a kiadásra kerülő mód­szertani útmutatóban meghatározott részeit kell kitölteni, b) a beküldési határidő 1971. évi július hónap 31. napja. Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések 6. §. Ez a rendelet nem érinti a termelőszövetkeze­teknek és társulásaiknak üzemfejlesztési tervké­szítési kötelezettségét (1967. évi III. tv. 45. §). 367

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék