Magyar Közlöny, 1971. január-július (1-55. szám)

1971-04-08 / 24. szám

24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7- §• A termelőszövetkezetek és társulásaik terve­zési tevékenységét a termelőszövetkezetek ille­tékes területi szövetségei és a megyei (fővárosi) tanácsok végrehajtó bizottságainak illetékes szak­­igazgatási szervei szervezik, segítik és hangolják össze. Ennek során alkalmazni kell a népgazda­ság IV. ötéves tervéről szóló 1970. évi II. törvény végrehajtásának elősegítésére kiadott módszertani útmutatókat és irányelveket. 8. §■ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. " Kazareczki Kálmán s. k., mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes A munkaügyi miniszter 10/1971. <IV. 8.) MŰM számú rendelete a kollektív'szerződésekről szóló 14/1970. (XI. 20.) Mü M számú rendelet módosításáról A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány 34/1967. (X. 8.) számú rendelete 126. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben — a követ­kezőket rendelem: 1. •§. A kollektív szerződésekről szóló 14/1970. (XI. 20.) Mü M számú rendelet 2. §-ának (1) bekezdése úgy módosul, hogy az új kollektív szerződést a vállalati középtávú terv készítésével összehangol­tan legkésőbb 1971. július 1-ig kell megkötni és kihirdetni. 2- §• Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Lázár György s. k., munkaügyi miniszter Szerkeszti: Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Titkársága Szerkesztésért felelős: dr. Kormos Géza Kiadja: Lapkiadó Vállalat Budapest, VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221—285 Felelős kiadó: Sala Sándor Szerkesztőség: Budapest, V., Bajcsy-Zs. út 78. IV. em. Telefon: 121—592 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: bármely postahivatalnáL a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással K HI 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámára Vásárolható ; Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 76< Telefon: 316—173 Havi előfizetési díj 20,— Ft. — Éves előfizetési díj 240,— Ft. Index: 25 544 712092 ,7 — Zrínyi Nyomda, Budapest. — F. v.: Bolgár Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék