Magyar Közlöny, 1974. január-július (1-53. szám)

1974-01-09 / 1. szám

1. szám A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulása alkalmából, érdemei elismeréséül Galambos József r. vezérőrnagy belügyminisz­terhelyettesnek a VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar a Magyar Népköztársaság Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 60. születésnapja alkalmából, kiemelkedő tudo­mányos, tudománypolitikai és tudományszervezési tevékenysége elismeréséül Straub F. Brúnó kétszeres Kossuth-díjas aka­démikusnak, az MTA Szegedi Biológiai Központ főigazgatójának, az MTA Biokémiai Intézete igaz­gatójának a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE II. fokozatú kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar a Magyar Népköztársaság Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulásuk alkalmából, ered­ményes munkásságuk elismeréséül dr. id. Sályi István Kossuth-díjasnak, a mű­szaki tudományok doktorának, a Nehézipari Mű­szaki Egyetem egyetemi tanárának a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE II. fokozata; Farkas Imrének, a „Baranya” Kereskedelmi Vál­lalat igazgatójának, a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Ballabás Sándornak, a Magyar Állami Földtani Intézet osztályvezetőjének, dr. Benkő Imrének, a ZÖLDÉRT Vállalat főosztályvezetőjének, György Júliának, a Nógrád megyei Tanács VB előadó­jának, Hámoros Imre Bélának, a Budapest-Keleti MÁV Műszaki Kocsiszolgálati Főnökség mű­vezetőjének, dr. Polgáry Lászlónak, a Heves me­gyei Tanács Erősáramú Villamos Szerelőipari Vál­lalata főkönyvelőjének, Szűr Lajosnak, a Kapos­vári TÜZÉP Vállalat igazgatójának, Varga József­nek, az Ózdi Kohászati Üzemek Közlekedési Gyár­részlege előfűtő csoportvezetőjének, alapszervi párttitkárának a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata, Fehér Imrének, a Törökszentmiklósi Járási Hi­vatal osztályvezetőjének, Györkő Lászlónénak, a ZÖLDÉRT Vállalat előadójának, Hajesz Tihamér­­nak, a MÁV Miskolci Vontatási Főnökség utazó felvigyázójának, dr. Kóczán Ilonának, a Szigetvári Városi Tanács Kórháza és Rendelőintézete főorvo­sának, Kovács Ferencnek, a Debreceni MÁV Állo­más személyzeti vezetőjének, Mihályi Józsefnek, a MÁV Szegedi Vontatási Főnökség mozdonyfel­vigyázójának, L. Oláh Lajosnak, a Kisújszállási Városi Tanács VB gondnokának, Rendes Péternek, a MÁV Távközlési és Biztosítóberendezési Fenn­tartási Főnökség személyzeti vezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata; eredményes munkája elismeréséül dr. Bogdándy Emilnek, a Nógrádgárdonyi TBC Gyógyintézet igazgató főorvosának a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar a Magyar Népköztársaság Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulásuk alkalmából, eredmé­nyes munkájuk elismeréséül Fogarasi Mihálynak, a Közúti Közlekedési Tu­dományos Kutató Intézet tudományos tanácsadó­jának, Garai Lászlónak, a SZOT Üdülési és Szana­tóriumi Igazgatóság csoportvezetőjének, Kispál Istvánnak, a VOLÁN 3. sz. Vállalata műszaki igaz­ MAGYAR KÖZLÖNY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék