Magyar Közlöny, 1974. augusztus-december (54-103. szám)

1974-08-01 / 54. szám

5£,5s a­ MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, TARTALOMJEGYZÉK­­ 1974. augusztus 1., ............ 4/1974. (VIII. 1.) BM A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról csütörtök „„„ . . , MNB közlemény 14. szám­ára: 8,50 Ft Miniszteri rendelet A belügyminiszter 4/1974. (VIII. 1.) HM számú rendelete a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról A 14/1973. (VI. 2.) MT számú rendelet 26. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt minisztereikkel és az or­szágos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértés­ben — a következőket rendelem. « * ELSŐ RÉSZ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1­ §■ A belügyminiszternek a tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem) ágazati, valamint­­ a tűzoltóság tevékenységének központi irányító jog­ . körében, a Belügyminisztérium Tűzoltóság orszá­gos parancsnoka (a továbbiakban: országos pa­rancsnok) jár el: a) — a tűzvédelemre vonatkozó szabályokat, előírásokat, általános érvényű intézkedéseket, ága­zati szabványokat az érdekelt minisztériumokkal­­és országos hatáskörű szervekkel (a továbbiakban: minisztérium) egyetértésben, valamint — szabályzatokat, normákat, szakmai irányel­veket, elvi állásfoglalásokat és szakmai tájékozta­tókat • ad­ ki, s gondoskodik azok közzétételéről; b) ágazati irányítást gyakorol: — a költségvetési szervek, az állami vállalatok, a szövetkezetek, (mezőgazdasági, ipari, halászati termelőszövetkezetek, fogyasztási és értékesítési szövetkezetek, szakszövetkezetek, társulások, szak­csoportok), az egyéb gazdálkodó szervek és más jogi személyek (a továbbiakban: vállalat), — országos szerveik útján — az érdekvédelmi szervek kivételével' — a társadalmi szervezetek, —■' a fővárosi és a megyei tanács végrehajtó bi­zottsága útján a szakigazgatási szervek, a tanácsi vállalatok, intézetek és intézmények tűzvédelmi feladatainak ellátása felett; c) központi irányítást gyakorol a fővárosi, me­gyei tanács végrehajtó bizottsága útján az állami tűzoltóság területi szervei, illetőleg ezek útján az önkéntes és a vállalati tűzoltóság tűzvédelmi fel­adatainak ellátása felett; d) figyelemmel kíséri és segíti a minisztériu­mok, a fővárosi és a megyei tanácsi szervek tűz­védelmi tevékenységét; e) megállapítja — a jogszabályok­­keretei között — a megelőző tűzvédelmi feladatok és a hatósági jogkörök gyakorlásával kapcsolatos eljárási szabá­lyokat;­­f) meghatározza az állami tűzoltóság területi szerveinek a tűzvédelemmel összefüggő informá­ció, jelentés, beszámolás és adatszoláltatási rend­szerét, az adatszolgáltatási nyomtatványokat; g) szabályozza az állami tűzoltóság tagjaira vo­natkozó képesítési, szakmai feltételeket, továbbá a szakmai képzés rendszerét és elveit; h) irányelveket ad ki a minisztériumok javasla­tainak kikérésével — középtávú tervidőszakonként — a tűzvédelmi kutatómunka fő irányára és fel­adataira vonatkozóan; i) megállapítja — a Szakszervezetek Országos Tanácsa illetékes szervével, az Országos Találmá­nyi Hivatallal és a Pénzügyminisztériummal egyetértésben — a tűzvédelem fejlesztését szol­gáló újítások bejelentésével, elbíráláss­al és díja­zásával kapcsolatos szabályokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék