Magyar Közlöny, 1974. augusztus-december (54-103. szám)

1974-08-01 / 54. szám

54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2. 8. (1) A tűzoltóság nemzetközi kapcsolatait, a Ma­gyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi tűzoltórendezvényeket, a tűzoltóság szerveinek és tagjainak a magyar tűzoltóság képviseletében a külföldi nemzetközi tűzoltórendezvényeken való részvételét, továbbá a nemzetközi tűzoltószer­vezetek, valamint, külföldi tűzoltóság országos képviseletében érkező küldöttség hazai látogatá­sát a Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos Parancsnokság (a továbbiakban: Országos Pa­rancsnokság) szervezi, a Belügyminisztérium költ­ségvetése terhére. * (2) A tűzoltóság egységeinek és tagjainak a tűz­oltóság képviseletében külföldre távozását, kül­földi tűzoltóság fogadását — kivéve a nemzetközi egyezménnyel, vagy megállapodással szabályozott kölcsönös segítségnyújtását — az országos pa­rancsnok engedélyezi, továbbá megállapítja a nemzetközi kapcsolatokból a tűzoltóság szerveire háruló feladatokat. 3. §• V A jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásával, az ezekkel kapcsolatos jelentés és adatszolgálta­tással, valamint a tűzoltó nagy gyakorlatok tartá­sával kapcsolatosan az országos^ parancsnok az or­szág területén, a fővárosi, a megyei parancsnak pedig a főváros, illetőleg a megye területén a tűz­oltóság egységeinek és tagjainak közvetlen uta­sítást adhat. II. A TŰZOLTÓSÁG Az állami tűzoltóság 4- §■ (1) Állami tűzoltóság működése a tűzvédelem erdőkében általában indokolt: a) az országos településhálózatfejlesztési kon­cepcióban részleges középfokú, vagy annál ma­gasabb fokú központként megjelölt helységekben, b) a főváros kerületeiben, c) a népgazdaság kiemelt jelentőségű vállalatai­nál. f (2) Az állami tűzoltóság egyes területi szervei a) tűzoltási-káreíhárítási és egyéb tűzvédelmi b) tűzvédelmi (tűzoltási-káreíhárítási kivételé­vel) vagy ' c) tűzoltási-káreíhárítási szolgálat ellátására létesíthetők^ illetőleg szervez­hetők. (3) Az állami tűzoltóság szervei különösen a) megyei városban és járásban, b) városban és járásban, c) több fővárosi kerületben összevontan is létesíthetők, illetőleg működtethe­tők. '. Az állami tűzoltóság szervezeti felépítése: a) Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos Pa­rancsnokság, • b) fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokság, c) megyei városi, megyei városi-járási, városi, városi-járási, fővárosi-kerületi, járási és össze-1- vont tűzoltóparancsnokság, d) üzemi tűzoltóparancsnokság, e) üzemi tüzoltóőrsparancsnokság, f) megyei városi, megyei városi-járási, városi, városi-járási, fővárosi-kerületi, járási tűzoltópa­rancsnokság üzemi kirendeltsége (instruktori szol­gálata). - > 6. §. (1) Az állami tűzoltóság szolgálatellátásának szabályait a Szolgálati Szabályzat, tagjainak fe­gyelmi felelősségét a Fegyelmi Szabályzat hatá­rozza meg. * (2) Az állami tűzoltóság tagja szabad idejében szolgálatra az 1. számú mellékletben meghatáro­zott esetekben, az ott megállapított díjazásért ve­hető igénybe. (3) Az országos parancsnok irányelveket ad ki a fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokságok ügy­rendjéhez, azokát szakmai szempontból jóváhagy­ja. , 7- §■ (1) Az állami tűzoltóságnál: a) az Országos Parancsnokság valamennyi álla­mi tűzoltóparancsnokságnak; b) a fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokság a„fő­­város, illetőleg a megye területén levő megyei vá­rosi, megyei városi-járási, városi, városi-járási, fő­városi-kerületi, járási, üzemi tű^oltóparancsnok­­ságnak, őrsparancsnokságnak és kirendeltségnek,' c) a megyei várisi, megyei városi-járási, városi, városi-járási,' fővárosi-kerületi, járási tűzoltópa­rancsnokság a működési területén levő üzemi őrs­parancsnokságnak és kirendeltségnek felettes parancsnoksága. (2) Az állami tűzoltóság szervei szaktevékeny­ségének irányítását és ellenőrzését az (1) bekez­désben meghatározott felettes tűzoltóparancsnok­ságok látják el. 8- §• ' . Az állami tűzoltóság terület? szerveinek általános irányítása keretében az illetékes tanrács végrehajtó bizottsága igazgatási feladatokat ellátó szakigazga­tási szerve, illetőleg a járási hivatal: 564

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék