Magyar Közlöny, 1975. június-december (43-90. szám)

1975-06-18 / 43. szám

43. szám Debreceni Imrénének, a Pest megyei Könyvtár igazgatójának, Udvardy Jánosnak, a Pest megyei Tanács V. B. egyházügyi titkárának a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; dr. Gál Lászlónénak, a Pest megyei KÖJÁL ál­lami közegészségügyi-járványügyi felügyelőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata, 70. szültésnapja alkalmából, több évtizedes ze­nepedagógiai munkássága elismeréséül Bárdos György nyugalmazott főiskolai tanárnak; eredményes munkájuk elismeréséül Baross Imrének, az Állami Artistaképző Iskola igazgatójának, dr. Márton Dezsőnek, a Veszprém megyei Kórház osztályvezető főorvosának, Pandúr Ferencnek, a HUNGEXPO Külkereskedelmi Vál­lalat főosztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Szepesy Istvánnak, a HUNGEXPO Külkereske­delmi Vállalat osztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulása alkalmából, több év­tizedes munkásmozgalmi tevékenysége elismeré­séül Friss Istvánnénak, az MSZMP KB Párttörténeti Intézete tudományos munkatársának, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság megalaku­lásának 30. évfordulója alkalmából, eredményes munkájuk elismeréséül Ligeti Lajos Kossuth-díjas nyugalmazott tan­székvezető egyetemi tanárnak, a Társaság alelnö­kének, Regős Gábornak, az MSZBT titkárának, Ruttkai Ottónak, a Thália Színház színművészé­nek, Veres József nyugalmazott miniszternek, a Társaság alelnökének, a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Berczeli Lajosnénak, az MSZBT főelőadójának, Bíbor Istvánnénak, a Budapest X. ker. Tanács VB főelőadójának, Herczeg Sándornénak, a Bu­dapesti Húsipari Vállalat központi munka­verseny felelősének, dr. Kemenes Józsefnek, a Győri Ta­nítóképző Főiskola tanárának, Lehoczky Endré­nek, a péceli Szemere Pál Általános Iskola igaz­gatójának, Tasnády Tihamérnénak, az MSZBT csoportvezetőjének, Tóth Imrének, a Csongrád megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat fő­könyvelőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Bürger Lászlónak, a Danuvia Központi Szer­szám- és Készülékgyár üzemvezetőjének, Földeáki Józsefné nyugdíjas adminisztrátornak, Kiss Évá­nak, az MSZBT adminisztrátorának, Kreisz Rezső­nek, az Általános Épülettervező Intézet TVK-ve­zetőjének, Szabó Sándornak, a MÁV Landler Je­nő Járműjavító Üzem normatechnikusának, Szöl­­lősi Györgynek, az Országos Szakipari Vállalat burkoló szakmunkásának, Zsom Jánosnénak, az MSZBT könyvelőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata; nyugállományba vonulásuk alkalmából, ered­ményes munkájuk elismeréséül dr. Pankotai Gábornak, a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem dékánjának, tanszékvezető egye­temi tanárának, dr. Winkler Oszkárnak, a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem tanszékvezető egye­temi tanárának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Buzi Nagy Mihálynak, a fábiánsebestyéni Ki­nizsi Tsz elnökhelyettesének, Gáli Lászlónak, a lucfalvai Kis-Zagyvavölgye Tsz elnökének, Szilá­gyi Tamásnak, a Magyar Édesipar osztályvezető­jének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Vass Istvánná s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára helyett 694 MAGYAR KÖZLÖNY

Next