Magyar Közlöny, 1976. július-december (53-104. szám)

1976-07-04 / 53. szám

53. szám A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Bárd Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — érdemei elismerése mellett — fel­menti a Magyar Népköztársaságnak a Zambiai Köztársaságban való képviseletével történt meg­bízása alól és részére a visszahívólevelet aláírá­sokkal és pecséttel ellátva kiadja. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar a Magyar Népköztársaság Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Baranyi Gyula dar es salaami rendkívüli és meghatalmazott nagykövetünket megbízza a Ma­gyar Népköztársaságnak a Zambiai Köztársaság­ban való képviseletével. Részére a megbízóleve­let aláírásokkal és pecséttel ellátva kiadja. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Baranyi Gyula rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — a Magyar Népköztársaság dar es salaami nagykövetségének vezetésére kapott meg­bízás érintetlenül hagyása mellett — megbízza a Magyar Népköztársaságnak a Ruandai Köztársa­ságban való képviseletével és részére a megbízó­­levelet aláírásokkal és pecséttel ellátva kiadja. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Petrán Jánost rendkívüli és meghatalma­zott nagykövetté nevezi ki. Losonczi Pál s k., Cseterki Lajos s k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Prandler Árpádot rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetté nevezi ki. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k. a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára 654 MAGYAR KÖZLÖNY A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Vass Miklós főkonzult — érdemei elismerése mellett — főkonzuli rangja alól felmenti. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára Minisztertanácsi rendeletek A Minisztertanács 22/197­­. (VII. 4.) számú rendelete a munkabérek kiegészítéséről 1­ § (1) A rendelet hatálya kiterjed a vállalatokra és az azokkal munkaviszonyban, szövetkezeti tag­sági, illetőleg szolgálati viszonyban vagy biztosí­tási kötelezettség alá eső bedolgozói viszonyban álló dolgozókra, valamint a szakmunkásbérrel foglalkoztatott szakmunkástanulókra. (2) E rendelet alkalmazásában vállalat: az ál­lami vállalat, az állami költségvetési szerv, az állam más, önálló gazdálkodó szerve, az ipari szö­vetkezet, a fogyasztási, értékesítő és beszerző szö­vetkezet, a szövetkezeti vállalat, a közös vállalat (ideértve a részvénytársaság, illetőleg korlátolt felelősségű társaság formájában működő közös vállalatokat is), az egyesülés (ha különálló szerve­zete van), a mezőgazdasági és halászati termelő­­szövetkezet, a mezőgazdasági szakszövetkezet, a bármely formában létrehozott gazdasági vagy szö­vetkezeti társulás, a szövetkezeti közös vállalat és közös vállalkozás, a társadalmi szervezet és vál­lalata, intézménye, az egyesület, a vízgazdálkodási társulat, továbbá minden olyan szervezet, amely dolgozót munkaviszony keretében foglalkoztat és a magánmunkáltató is. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya: a) a második vagy további munkaviszonyban álló dolgozókra, b) a nyári szünidőben szervezetten vagy egyé­nileg elhelyezkedő közép-, szakközépiskolai, va­lamint technikumi tanulókra, c) a 23/1976. (VII. 4.) MT számú rendelet alap­ján az olyan foglalkoztatottakra, akik nyugellá­tásban vagy egyéb ellátásban részesülnek. 2­ § (1) A vállalat — az (5) és (6) bekezdésben fog­laltak kivételével — a dolgozóknak havonta 60 forint munkabér-kiegészítést köteles fizetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék