Magyar Közlöny, 1976. július-december (53-104. szám)

1976-07-04 / 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY (2) A munkabér-kiegészítés arra a hónapra jár, amelyben a dolgozó munkabérre, munkadíjra (a továbbiakban együtt: munkabérre), a tartalékos katonai szolgálat miatti kereset­ (jövedelem) ki­esésének megtérítésére, táppénzre, baleseti táp­pénzre, vagy terhességi-gyermekágyi segélyre jo­gosult. 60 forinttal kell kiegészíteni a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat foly­tató szakmunkás képesítésű hallgatók részére járó kereset­térítést is. (3) A dolgozó a munkabér-kiegészítésre akkor is teljes összegben jogosult, ha munkaviszonya csak a hónap egy részében áll fenn. (4) Munkabér-kiegészítés csak egyféle jogcímen és havonta egy ízben jár. A MIL-lapon fel kell tüntetni, hogy a dolgozó munkaviszonya megszű­nésének hónapjában részesült-e munkabér-ki­egészítésben. (5) Munkabér-kiegészítés adható a meghatáro­zott munkák elvégzésén 6 napot meg nem hala­dóan munkakönyv nélkül alkalmilag foglalkoz­tatott dolgozónak, ha ugyanazon vállalatnál a havi törvényes munkaidőnek legalább a felét tel­jesítette. Ennek szabályait a kollektív szerződés­ben kell meghatározni. (6) A 40/1975. (XI. 15.) PM számú rendelet 1. §-ának hatálya alá tartozó termelőszövetkezetek dolgozóik részére (tagok és alkalmazottak egy­aránt) adhatnak kiegészítést, amelynek mértékét a közgyűlés határozza meg. Ennek összege a havi 60 forintot nem haladhatja meg és nem számít munkabérnek, illetve munkadíjazásnak. (7) A munkabér-kiegészítés mentes a munka­bért terhelő levonásoktól, valamint illetményadó, járulék-, nyugdíj-, táppénz- és terhességi-gyer­mekágyi segély alapot nem képez; nem vehető továbbá figyelembe a munkaviszony alapján járó juttatásoknál és nem lehet beszámítani az átlag­­keresetbe és a termelőszövetkezetek jövedelem­színvonalába. 3­ § (1) Ha a nyilvántartások alapján nem állapít­ható meg, hogy folyósítanak-e a dolgozó részére az 1. § (3) bekezdés c) pontjában megjelölt ellá­tást, a munkabér-kiegészítés első kifizetésénél a vállalatnak a dolgozótól nyilatkozatot kell kérnie arról, hogy nyugellátásban vagy egyéb ellátásban részesül-e. (2) Ha a dolgozót a 23 1976. (VII. 4.) MT szá­mú rendelet szerinti ellátás után illeti meg kiegé­szítés és az erre való jogosultsága megszűnik, az erről szóló igazolás alapján kérheti a munkabér­kiegészítést. (3) Ha a dolgozó ugyanabban a hónapban indo­kolatlanul többször részesül munkabér-kiegészí­tésben, a visszafizetésre a 34 1967. (X. 8.) Korm. számú rendelet 68. §-ának rendelkezéseit kell al­kalmazni. 4- § A munkabér-kiegészítést minden vállalatnak a bérjellegű egyéb költségek között, elkülönítetten kell elszámolnia. * 5- § Ez a rendelet 1976. július hó 1. napján lép ha­tályba. A munkabér-kiegészítést első alkalommal július hónapban — a 31 1974. (VII. 15.) MT számú rendelet hatálya alá tartozó vállalatoknál, az ott meghatározott munkabér-kiegészítéssel együtt — kell számfejteni és folyósítani. Lázár György s. k., a Minisztertanács elnöke A Minisztertanács 23/1976. (VII. 4.) számú rendelete a nyugellátások és egyéb ellátások kiegészítéséről, valamint a családi pótlék emeléséről A nyugellátások és egyéb ellátások kiegészítése 1­ § (1) Az 1976. július 1. előtti időponttól megálla­pított azokat a nyugellátásokat és egyéb ellátá­sokat, amelyeket a 32 1973. (XII. 23.) és a 38 1975. (XII. 28.) MT számú rendelettel módosított 45/ 1970. (XI. 4.) Korm. számú rendelet (a továb­biakban: 1.), illetve egyéb jogszabály szerint évenként 2 százalékkal emelt összegben kell fo­lyósítani, havi 60 forinttal ki kell egészíteni. (2) A nyugellátásoknak és a havonta utólag fo­lyósított egyéb ellátásoknak az 1976. június hó­napra, a havonta előre folyósított ellátásoknak pedig az 1976. július hónapra járó összegét kell első ízben kiegészíteni. (3) A kiegészítés hónapjában szünetelő nyug­ellátást (egyéb ellátást) attól az időponttól kell kiegészíteni, amelytől az ellátás újból folyósításra kerül. (4) A havi 60 forint kiegészítést a nyugellátás­nak (egyéb ellátásnak) munkaviszony, szövetkezeti tagsági és bedolgozói jogviszony miatti korláto­zása vagy szüneteltetése esetén is teljes összegben folyósítani kell. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 32 1974. (VII. 15.) MT számú rendelet alapján járó kiegészítésre is: 655 53. szám

Next