Magyar Közlöny, 1977. január-július (1-56. szám)

1977-01-10 / 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa eredményes munkája elismeréséül Füzes Károly nyugdíjas asztalosüzemi részleg­vezetőnek, makói városi tanácstagnak a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának " elnöke titkára A Minisztertanács életmentés során tanúsított önfeláldozó maga­tartásuk elismeréséül Muzsnyai Antal szegedi és Kálly Zsolt szegedi lakosoknak az ÉLETMENTŐ EMLÉKÉREM kitüntetést adományozza. Lázár György s. k., a Minisztertanács elnöke A Minisztertanács életmentés során tanúsított önfeláldozó maga­tartása elismeréséül Kandikó Imre honvédnek az ÉLETMENTŐ EMLÉKÉREM kitüntetést adományozza. Lázár György s. k., a Minisztertanács elnöke Miniszteri rendeletek A belkereskedelmi miniszter 1/1977. (I. 10.) HKM-ÁH számú rendelete a vendéglátóipari árak szabályozásáról szóló 1/ 1976. (VII. 4.) BKM—ÁH számú rendelet módosításáról Az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével egyetértésben a következőket rendelem: 1. § (1) A vendéglátóipari árak szabályozásáról szóló 11/1976. (VII. 4.) BKM—ÁH számú rendelet mel­léklete V. számú táblázatának a) pontjában fog­laltak e rendelet melléklete szerint módosulnak. (2) A rendelet mellékletét a Kereskedelmi Ér­tesítő, valamint az Árszabályozás és Termékfor­galmazás című hivatalos lap közli. 2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1977. január hó 10. napjától kell alkalmazni. Dr. Sághy Vilmos s. k., belkereskedelmi miniszter Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 1/1977. (I. 10.) ÉVM számú rendelete a munka minőségi színvonalát növelő, ösztönző bérformák alkalmazásáról A munkaügyi miniszterrel, a többi érdekelt mi­niszterrel (országos hatáskörű szervek vezetői­vel), az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsával, továbbá az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dol­gozók Szakszervezetével egyetértésben az aláb­biakat rendelem. 1­ § (1) A rendelet hatálya a „21 építőipari kivite­lezés” és a „15 építőanyag-ipar” ágazatokba tar­tozó a) állami (tanácsi) vállalatokra, b) ipari szövetkezetekre (munkaviszonyban álló dolgozóik tekintetében), szövetkezeti vállalatokra, c) az a) és b) pontban említett gazdálkodó szer­vezetek által létrehozott önálló jogi személyiség­gel rendelkező gazdasági társulásokra (a továbbiakban együtt: vállalat) terjed ki. (2) Az (1) bekezdésben nem említett, de építő­ipari kivitelezési vagy építőanyagipari tevékeny­séget is folytató szervezetek közül a) a Megyei (Fővárosi) Tanács V. B. — főtevé­kenység szerint — illetékes szakigazgatási szerve — az illetékes területi szövetség javaslatának figyelembevételével az ipari szövetkezetekre, — a Fogyasztási Szövetkezetek Megyei Szövet­sége javaslatának figyelembevételével az általá­nos fogyasztási és értékesítő szövetkezetekre, — a közvetlen irányító szerv javaslatára és a Megyei Tanács V. B. munkaügyi feladatokat el­ 3 1. szám

Next