Magyar Közlöny, 1978. január-szeptember (1-60. szám)

1978-01-09 / 1. szám

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAP]A Budapest, 1978. január 9., TART ALOM JEGY Z£K Személyi rész hétfő 1. szám Ara: 2,50 Ft 1/1978. (I. 9.) MT rend. 2/1978. (I. 9.) MT rend. 1/1978. (I. 9.) BkM—ÁH A Moszkvában, 1977. július 28-án aláirt 'jegyzőkönyv által módosított „A száj- és körömfájás megelőzése és az ellene való hatékony védekezés problémái, valamint nagy hatékonyságú száj- és körömfájás elleni vakci­nák gyártása terén a KGST-tagországok közötti tudo­mányos-műszaki együttműködésről” szóló, Szófiában, 1974. december 20-án aláírt egyezmény kihirdetéséről A rosszindulatú daganatok kutatásával kapcsolatos tu­dományos-műszaki együttműködésről szóló megállapo­dás kihirdetéséről A vendéglátóipari árak szabályozásáról szóló 11/1976. (VII. 4.) Bk M—ÁH számú rendelet mellékletének mó­dosításáról Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a béke, a népek közötti barátság, a nemzetközi együttműködés, a Magyar Népköztársaság és a Mexikói Egyesült Államok kapcsolatainak elmé­lyítésében szerzett érdemei elismeréseként őexcellenciája Jósé Lopez Portillonak, a Mexi­kói Egyesült Államok elnökének a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG GYÉMÁNTOKKAL ÉKESÍTETT ZÁSZLÓRENDJE; a Magyar Népköztársaság és a Mexikói Egyesült Államok közötti barátság és együttműködés elmé­lyítésében szerzett érdemeik elismeréseként Santiago Roel külügyminiszternek, Carlos Hank Gonzaleznek, a Federális Körzet Kormánya veze­tőjének, Porfirio Munoz Ledo közoktatásügyi mi­niszternek, Francisco Merino Rabago vízgazdálko­dási- és mezőgazdasági miniszternek, dr. Emilio Martinez Nanautou egészségügyi- és társadalombiz­tosításügyi miniszternek, Jósé Juan de Ollogui kül­ügyminiszter-helyettesnek, Alfonso De Rosenzweig Diaz külügyminiszter-helyettesnek, Maria Emília Télez Benőit külügyminiszter-helyettesnek, Guil­lermina Sánchez Meza de Solis Ogarrionak, a Kül­ügyminisztérium Titkársága vezetőjének, Manuel Bartlett nagykövetnek, külügyminisztériumi cso­portvezetőnek, Miguel Angel Godinez Bravó ve­zérőrnagynak, az elnöki vezérkari főnökség veze­tőjének, Joaquin Bemál nagykövetnek, a Külügy­minisztérium Protokoll Osztálya vezetőjének, Ro­­berto de Negri Yberrinek, a Mexikói Egyesült Ál­lamok budapesti nagykövetének, Enrique Velasco Ibarránák, az elnök magántitkárának, Enrique Zá­raié Munoz altábornagynak, Losonczi elvtárs szárnysegédjének a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG RUBINOKKAL ÉKESÍTETT ZÁSZLÓRENDJE; a Magyar Népköztársaság és a Mexikói Egyesült Államok kapcsolatai fejlesztésében szerzett érde­meik elismeréseként Fernando M. Garzának, az Elnökség Propagan­da Osztálya vezetőjének, dr. Eustacio Salinasnak, a Külügyminisztérium Nemzetközi Együttműkö­dési és Fejlesztési Osztálya vezetőjének, dr. Ed­­mundo Floresnak, a Tudományos-Technikai Együttműködés Nemzeti Osztálya vezetőjének, Ma­­riano Lemus Gasnak, a Külügyminisztérium Diplo­máciai Ügyekkel Foglalkozó Főosztálya igazgató­jának, Pedro Gonzalez Rubionak, a Külügyminisz­térium Diplomáciai Osztálya helyettes vezetőjének, Sergio Martiné Cardenas titkárnak, Xavier Olea Pelaeznek, a Külügyminisztérium Diplomáciai Osz­tálya helyettes vezetőjének, Alberto Salez Hurtado protokollfőnök-helyettesnek, Jacquelina S. de Ze­­tina protokollfőnök-helyettesnek, Carlos H. Ber­r '•M* 1 j2r*4**/s* I A kj 1 ■) e^pemu....... MAGYAR V KÖZLÖNY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék