Magyar Közlöny, 1979. január-augusztus (1-55. szám)

1979-01-10 / 1. szám

4 lótyt­ / 5k56h­­­J­­, MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, tartalomjegyzék 1979. január 10. 1/1979. (I. 10.) MT rend. A Szocialista Hazáért Érdemrend alapításáról szóló szerda 1966. évi 29. számú törvényerejű rendelet végrehajtá­sára kiadott 27/1966. (XII. 18.) Korm. számú rendelet 1­­ módosításáról és kiegészítéséről • S/dlII 1001/1979. (I. 10.) Mt. h. A Kulturális Kapcsolatok Intézete elnökhelyettesének felmentéséről Ára: 4,50 Ft 1/1979. (I. 10.) KkM Az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges A.T.A. igazolványról szóló Vámegyezmény végrehajtásáról 1/1979. (I. 10.) MÉM A vetőmagvak és egyéb növényi szaporítóanyagok elő­állításáról, forgalmáról, felhasználásáról és állami el­lenőrzésük rendszeréről IM közlemény Bíróságok és illetékességi területük Legf. Ügyészs. közleménye Ügyészségek és illetékességi területük Minisztertanácsi rendelet A Minisztertanács 1/1979. (I. 10.) számú rendelete a Szocialista Hazáért Érdemrend alapításáról szóló 1966. évi 29. számú törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 27/1966. (XII. 18.) Korm. számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről A Minisztertanács a Szocialista Hazáért Ér­demrend alapításáról szóló 1966. évi 29. számú törvényerejű rendelet, végrehajtásáról kiadott 27/ 1966. (XII. 18.) Korm. számú rendelet (a továb­biakban: Rendelet) módosítására és kiegészítésé­re a következőket rendeli: 1. § A Rendelet 39/1971. (XI. 28.) Korm. számú rendelet 1. §-ával módosított 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. „1. § (1) A Szocialista Hazáért Érdemrend ki­tüntetés tulajdonosának (a továbbiakban: az Ér­demrend tulajdonosa) sajátjogú (öregségi, rok­kantsági, vagy baleseti rokkantsági) nyugdíját a jogszabályok szerint járó mértéknél havi 1000 Ft-tal magasabb összegben, de legalább havi 3400 Ft-ban kell megállapítani. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az Érdemrend tulajdo­nosa mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, illető­leg munkaképtelenségi járadékra válik jogosulttá. (2) Ha az Érdemrendet olyan személynek ado­mányozzák, aki már nyugdíjban, vagy hasonló ellátásban részesül, nyugdíját (ellátását) havi 1000 Ft-tal ki kell egészíteni és ha a kiegészített ellátásnak összege nem éri el a 3400 Ft-ot, ezt az ellátását havi 3400 Ft-ra kell felemelni. (3) Ha az Érdemrend tulajdonosa rokkant, vagy a nyugdíjkorhatárt betöltötte és felemelhető tár­sadalombiztosítási nyugdíj, vagy hasonló ellátás hiányában szociális ellátásban részesül, ezt az el­látását, mint társadalombiztosítási (rokkantsági vagy öregségi) nyugellátást, havi 1000 Ft-tal, leg­alább 2300 Ft-ra kell felemelni; az, akinek sem­milyen ellátása nincs, e rendelkezés alapján havi 2300 Ft társadalombiztosítási nyugellátásra jogo­sult”. 2. § A Rendelet 39/1971. (XI. 28.) Korm. számú ren­delet 2. §-ával módosított 2. §-a helyébe az aláb­bi rendelkezések lépnek:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék