Magyar Közlöny, 1979. augusztus-december (56-94. szám)

1979-08-12 / 56. szám

56. szám MAGYAR KÖZLÖNY A közlekedés k is postaügyi miniszter­­és a belügyminiszter 16/1979. (Vili. 12.) KPM-I­M számú együttes rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (11. 5.) KPM—BM számú együttes rendelet módosításáról­ ­• § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM számú együttes rendelet 26. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az egyes­­járművekkel legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni:) ,,a) személygépkocsival — autópályán , 100 km/óra, — lakott területen kívül egyéb úton 80 km/óra, a lakott területen 60 km/óra.” 2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály­ba. Pullai Árpád s. k., Kamara János s. k., közlekedés- és postaügyi belügyminisztériumi miniszter államtitkár A külkereskedelmi miniszter 2/1979. (Vili. 12.) KKM számú rendelete a külkereskedelmi igazgatás általános eljárási szabályairól A külkereskedelemről szóló 1974. évi III. tör­vény (a továbbiakban: KKT) 26. §-ának végre­hajtására a következőket rendelem: 1. § (1) A külkereskedelmi igazgatás körébe a KKT [2. §. (1) bek.] hatálya alá tartozó gazdasági tevé­kenységgel összefüggő ügyek tartoznak, amelyek intézése során az ügyfélre vonatkozó jogot vagy kötelezettséget állapítanak meg, részére adatot igazolnak vagy nyilvántartást végeznek.­­­2) A külkereskedelmi igazgatási tevékenységet a külkereskedelmi miniszter irányítja. 2. § (1) A külkereskedelmi igazgatásban ügyfél az a belföldi, illetve külföldi természetes vagy jogi személy, akinek jogát, jogos érdekét, vagy jogi helyzetét az eljárás tárgyát képező ügy érinti. (2) A külkereskedelmi igazgatási eljárás hiva­talból, vagy az ügyfél kérelmére indul meg. (3) Az ügyfél kérelmére indult eljárásban a ké­relem visszavonható. 3. § Külkereskedelmi igazgatási ügyben a kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelem szóbeli kiegé­szítését, az ügyfél meghallgatását jegyzőkönyv­ben — vagy más módon írásban — kell rögzíteni, amely tartalmazza a meghallgatott ügyfél nevét, címét és az előadott, az ügyre vonatkozó tényál­lás lényegét, valamint az ügyintéző nevét, beosz­tását. 4. § : A hatáskör vizsgálata az eljárás során hivatal­ból kötelező. Amennyiben az ügy nem tartozik a külkereskedelmi igazgatás körébe, azt a hatás­körrel rendelkező szervhez haladéktalanul át kell tenni és erről egyidejűleg az ügyfelet értesíteni kell. 5­ § (1) Az ügyfél helyett az ügyben — ha jogsza­bály másként nem rendelkezik — törvényes kép­viselő, vagy meghatalmazott (ügyvéd, szerv kép­viseletében annak dolgozója) is eljárhat. (2) Ha az ügyfél nem személyesen jár el, az el­járó személy képviseleti jogosultsága megvizsgál­ható.­­­ § (1) Határozathozatal előtt a tényállást hivatal­ból kell tisztázni. (2) A tényállás tisztázása érdekében az ügyfél adatok közlésére, okiratok csatolására hívható fel, azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha az előírt határ­időn belül az adatokat, bizonyítékokat nem ter­jeszti elő, a döntés a rendelkezésre álló adatok alapján történik. (3) Ha lényeges tények tisztázása és állásfogla­lás miatt szükséges, más szervek is megkereshe­tők. 7. § (1) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásával függ össze, amelyben az el­járás más szerv hatáskörébe tartozik, e szerv dön­téséig az eljárás felfüggeszthető. (2) Fel kell függeszteni az eljárást, ha az ügy érdemi eldöntése az (1) bekezdésben említett kér­dés előzetes elbírálása nélkül nem lehetséges. 8. § (1) Mind az ügy érdemében, mind az eljárás során döntést igénylő kérdésekben határozatot kell hozni. Határozat a tény, vagy állapot igazo­lására kiadott okirat is. , (2) Az ügy érdemében hozott határozatban az eljárás során előterjesztett összes kérelemről dön­teni kell. (3) Ha az eljárás az ügyfél kérelmére indult, az érdemi határozatot az elbírálásra alkalmas ké­relem benyújtásától számított három hónapon be­lül meg kell hozni, kivéve, ha külön jogszabály az eljárásra nem állapít meg határidőt vagy el­térő határidőt tartalmaz. (4) A határozatnak tartalmaznia kell az eljáró szervezeti egység megnevezését, az ügyfél nevét, címét, az ügy számát, tárgyát, az ügyintéző ne­vét, a rendelkező részt és a feltételeket, a határo­zathozatal helyét, idejét, a határozatot hozó ne­vét (beosztását) és a Külkereskedelmi Miniszté­rium körbélyegző-lenyomatát. 773

Next