Magyar Közlöny, 1979. augusztus-december (56-94. szám)

1979-08-18 / 57. szám

776 A Minisztertanács életmentés során tanúsított önfeláldozó maga­tartása elismeréséül Chvála József szentendrei lakosnak az ÉLETMENTŐ EMLÉKÉREM kitüntetést adományozza. Aczél György s. k., a Minisztertanács elnökhelyettese Törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1979. évi 17. számú törvényerejű rendelete a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határon átmenő vasúti forgalomról szóló, Budapesten 1978. év szeptember hó 14. napján kelt egyezmény kihirdetéséről (A megerősítő okiratok kicserélése Bécsben, 1979. év május hó 29. napján megtörtént.) 1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztár­saság között a határon átmenő vasúti forgalomról szóló, Budapesten, 1978. szeptember hó 14. nap­ján kert egyezményt e törvényerejű rendelettel ki­hirdeti/ 2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő: „EGYEZMÉNY a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határon átmenő vasúti forgalomról A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köz­társaság attól az óhajtól vezettetve, hogy a hatá­ron átmenő vasúti forgalmat a két állam között szabályozza, a következőkben állapodott meg: 1. cikk Általános rendelkezések (1) Mindkét Szerződő Állam kötelezi magát, hogy a vasutak számára a határátmenetet lehető­vé teszi. Minden intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az célszerűen és egyszerűen bo­nyolódjék le. (2) Ebből a célból a csatlakozó és átmenő szol­gálatot a határátmenetre megnyitott vasútvonala­kon a 3. cikkben megnevezett átmeneti pálya­udvarokon látják el. 2. cikk Fogalom-meghatározások Az Egyezmény alkalmazása szempontjából az egyes fogalmak jelentése a következő: (1) „területi állam” az a Szerződő Állam, amelynek területén a vasúti csatlakozó és átmenő szolgálatot végzik; (2) „szomszéd állam” a másik Szerződő Állam; (3) „vasút” a Magyar Államvasutak (MÁV), az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) és a Győr- Sopron-Ebenfurti Vasút (GySEV), amely magyar­­országi és ausztriai üzemrészt foglal magában; (4) „csatlakozást adó vasút” a területi állam vas­útja; (5) „csatlakozást igénybe vevő vasút” a szom­széd állam vasútja; (6) „csatlakozó határszakasz” az államhatár és az átmeneti pályaudvar közti vasúti vonalszakasz; (7) „csatlakozó és átmenő szolgálat” a vasutak­­nak a határátmenet lebonyolításához szükséges forgalmi, kereskedelmi és műszaki szolgálata; (8) „átmeneti pályaudvar” az a pályaudvar, ahol a vasutak a csatlakozó, illetőleg átmenő szol­gálatot végzik; (9) „határállomás” az államhatárhoz legköze­lebbi, üzemben levő állomás a szomszéd államban; (10) „szolgálati helyek” a vasutak szolgálati he­lyei az átmeneti pályaudvarokon; (11) „vasúti alkalmazottak” azok a személyek, akik szolgálatukat a vasutaknál a csatlakozó és átmenő szolgálat keretében végzik. 3. cikk Határátmenet (1) A határátmenet céljára megnyitott vasútvo­nalak a következők: 1. Nickelsdorf — Hegyeshalom, Hegyeshalom átmeneti pályaudvarral és Zurndorf határállo­mással; 2. Mogersdorf — Szentgotthárd, Szentgotthárd átmeneti pályaudvarral és Jennersdorf határállo­mással; 3. Loipersbach-Schattendorf — Sopron, Sopron déli pu. átmeneti pályaudvarral MÁV átmenetben és Sopron átmeneti pályaudvarral GySEV magyar üzemrészre átmenetben, valamint Loipersbach- Schattendorf határállomással, MAGYAR KÖZLÖNY 57. szám

Next