Magyar Közlöny, 1979. augusztus-december (56-94. szám)

1979-08-18 / 57. szám

57. szám MAGYAR KÖZLÖNY 4. Baumgarten — Sopron, Sopron átmeneti pá­lyaudvarral és Baumgarten határállomással; 5. Pamhagen — Fertőszentmiklós, Pamhagen átmeneti pályaudvarral és Fertőújlak határállo­mással; 6. Deutschkreutz — Sopron, Sopron átmeneti pályaudvarral a GySEV magyar üzemrészre átme­netben és Sopron déli pu. átmeneti pályaudvar­ral MÁV átmenetben és Deutschkreutz határ­­állomással. (2) A Hegyeshalom, Sopron déli pu. és Sopron átmeneti pályaudvarokon elvben mindkét vasút a teljes csatlakozó és átmenő szolgálatát közösen végzi. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozó és átme­neti szolgálatot — a szükségletnek megfelelően — mindegyik vasút vagy a maga részére, vagy az egyik vasút egészben vagy részben a másik vasút részére vagy közösen is végzi. (3) A Szerződő Államok illetékes haóságai azon­ban a vasúti forgalom megjavítása érdekében ab­ban is megállapodhatnak, hogy 1. a MÁV és az ÖBB közötti az (1) bekezdés 3. és 6. pontja értelmében Sopron déli pu.-on lebo­nyolítandó csatlakozó és átmenő szolgálatot egé­szében Sopronba helyezzék át, ahol ezt a szolgá­latot adott esetben a MÁV nevében a GySEV is elvégezheti; 2. Szentgotthárd átmeneti pályaudvarra vonat­kozóan ugyanolyan szabályozást fogadjanak el, mint a (2) bekezdésben említett átmeneti pálya­udvarokra; 3. a csatlakozó és átmenő szolgálat meghatáro­zott részeit más átmeneti pályaudvarokon bonyo­lítsák le, mint amelyeket az (1) bekezdésben em­lítenek, de az Egyezmény rendelkezéseit ezekben az esetekben is értelemszerűen alkalmazni kell. (4) A vasutak a Szerződő Államok illetékes bel­földi hatóságainak jóváhagyásától függően álla­podnak meg abban, hogy milyen forgalmat (sze­mély-, útipoggyász-, expresszáru és áruforgalmat) bonyolítanak le az átmeneti pályaudvarokon. 4. cikk Általános előírások a csatlakozó és átmenő szolgálatra a csatlakozó határszakaszokon és az átmeneti pályaudvarokon (1) A csatlakozást igénybe vevő vasút jogosult és köteles a közforgalmú vasútüzemet a területi állam területén az államhatártól az átmeneti pá­lyaudvarig lebonyolítani. Ehhez használatra át kell engednie a csatlakozást igénybe vevő vasút részére a csatlakozó határszakaszt — ha az nem saját tulajdona — és meg kell engednie az átme­neti pályaudvar olyan mértékű együttes haszná­latát, amilyen mértékben ez az ott lebonyolítandó csatlakozó és átmenő szolgálatához szükséges. (2) A vasutaknak a csatlakozó és átmenő szol­gálatot külön megállapodások útján oly módon kell szabályozniuk, hogy ezáltal a csatlakozó ha­társzakaszon és az átmeneti pályaudvarokon a szolgálat gyors és célszerű lebonyolítása biztosítva legyen. (3) A csatlakozó határszakaszokon közlekedő vo­natokat az átmeneti pályaudvarig a csatlakozást igénybe vevő vasút továbbítja saját forgalmi elő­írásai szerint, saját vontató járműveivel és saját személyzetével. Magukon az átmeneti pályaudva­rokon a csatlakozást adó vasút előírásait kell al­kalmazni. A vasutak azonban megállapodhatnak, hogy a vasúti szolgálat bizonyos részeire a csat­lakozást igénybe vevő vasút előírásait alkalmaz­zák. (4) Az egyik Szerződő Állam területén kiadott vontatójármű-engedélyek, valamint a kiszolgáló személyzet vizsgái a másik Szerződő Állam terü­letén is érvényesek. (5) Az útipoggyászt, expresszárukat, árukat, ko­csikat, rakszereket, szállítótartályokat, rakodóla­pokat és az azokhoz tartozó fuvarokmányokat az átmeneti pályaudvarokon kell átadni és átvenni. 5. cikk : Kiterjesztett vontatási és vonatkísérő szolgálat (1) A vasutak megállapodhatnak, hogy a vona­tok a másik vasút vontató járműveivel és személy­zetével az átmeneti pályaudvaron túl is közleked­hessenek. Ebben az esetben a 4. cikk (4) bekez­dése, a 6. cikk (4) bekezdése és a 13. cikk megfe­lelően érvényes. Ezen túlmenően a vasutaknak a kiterjesztett vontatási és vonatkísérő szolgálat biztonságos lebonyolításához szükséges intézkedé­sek tekintetében meg kell állapodniuk. (2) Az átmeneti pályaudvarokon túlmenő utak­hoz a vasúti alkalmazottaknak a határátlépéshez és a másik Szerződő Államban való tartózkodásá­hoz útlevélre van szükségük és — ha ezt a min­denkori érvényben levő államközi megállapodások megkövetelik — vízumra van szükségük, amelyet díj- és illetékmentesen kell kiadni. 6. cikk Díjszabási metszőpont és a teljesítmények megtérítésének alapelvei (1) A 3. cikk (1) bekezdés 1., 2. és 3. pontjaiban megnevezett vasútvonalakon a díjszabási metsző­pont az államhatáron, a 4. és 6. pontokban meg­nevezett vonalakon Sopronban és az 5. pontban megnevezett vonalon Pamhagenben van. (2) . Azokon a csatlakozó határszakaszokon, ame­lyeken a díjszabási metszőpont az államhatáron van, a fuvarozásból eredő díjszabási bevételek, az 777

Next