Magyar Közlöny, 1982. augusztus-december (50-82. szám)

1982-08-14 / 50. szám

Budapest, 1982. agusztus 14., szombat 50. szám Ára: 4.— Ft A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1982. évi 17. tvr. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről — — — — — —■ — — 833­2/1982. (Vili. 14.) MT­TH Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről — — — — — — — — — 839 Törvényerejű rendelet a­ Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az anyakönyv 1. § (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely — az ellenkező bizonyításáig — közhi­telűen tanúsítja a benne feljegyzett adatokat, illetőleg azok változását (2) A születés, a házasságkötés és a haláleset e törvényerejű rendeletben meghatározott ada­tait, valamint ezek változásait a születési, a há­zassági és a halotti anyakönyv tartalmazza. Hatásköri szabályok 2. § (1) Az anyakönyvet a községi szakigazga­tási szervnél, a városi és a fővárosi kerületi ta­nács végrehajtó bizottságának igazgatási fel­adatokat ellátó szakigazgatási szervénél, illetőleg a megyei városi kerületi hivatalnál az anyakönyv­vezető vezeti. (2) A községi, városi, fővárosi kerületi tanács elrendelheti, hogy a szakigazgatási kirendeltsé­gen anyakönyvet vezessenek. (3) Ha a Minisztertanács a magyar külképvi­seleti hatóságot felhatalmazza arra, hogy ma­gyar állampolgár előtte házasságot köthet, a há­zasságkötést a magyar külképviseleti hatóság anyakönyvezi. A felettes szerv 3. § (1) Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi, megyei, meg­yei városi tanács végrehajtó bizottságának igazgatási feladatot el­látó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: me­gyei igazgatási osztály) gyakorol felügyeletet. (2) A megyei igazgatási osztály: a) elrendeli — a hazai anyakönyvezés kivéte­lével —• az anyakönyvezést, ha annak alapja külföldi okirat vagy külföldi állampolgár által tett apai elismerő nyilatkozat; b) intézkedik, hogy a megsemmisült, elveszett, részben vagy egészben használhatatlanná vált anyakönyvet pótolják; c) betekintést engedélyez az anyakönyvbe és az anyakönyvi iratokba; d) intézi a jogszabály által hatáskörébe utalt ügyeket.­­ (3) A megyei igazgatási osztály a községben működő anyakönyvvezetők tevékenységének fel­ügyeletébe a járási hivatalt bevonja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék