Magyar Közlöny, 1985. január-július (1-29. szám)

1985-01-10 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK W, 9!*®^ J h$65 mTM* A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVMÁ­TO LAPJA Budapest, 1985. január 10. csütörtök 1. szám­ára: 5.— Ft 1/1985. (I. 10.) MT rend. A kisvállalkozások részére kifizetett ellenérték adójáról — — — — — — — — — — 1 2/1935. (I. 10.) MT rend. A szolgáltató tevékenység egyes kérdéseiről — — 2 1001/1985. (I. 10.) Mt. h. Egyetemi tanári kinevezésről — — — — — 2 1/1985. (I. 10.) PM A vállalati gazdálkodó szervezetek, valamint a társaságok adóigazgatására vonatkozó eljárás sza­bályairól szóló 71/1933. (XII. 30.) PM számú ren­delet módosításáról — — — — — — — 3 A Minisztertanács rendeletei______ A Minisztertanács I/31­8.k (I. 10.) számú ren­delete a kisvállalkozások részére kifizetett ellenérték adójáról Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. tör­vény 66. §-ának (2) bekezdésében kapott felha­talmazás alapján a Minisztertanács a következő­ket rendeli: 1. § A rendelet hatálya a) a vállalati jövedelemszabályozásról szóló 40 1984. (XI 5.) MT számú rendelet 1. §-ának (1) és (3)—(4) bekezdésében, b) a közszolgáltató vállalatok jövedelemszabá­lyozási rendjéről szóló 42/1984. (XI. 5.) MT szá­mú rendelet 1. §-ában, c) az agrár és élelmiszertermelő ágazatok jöve­delemszabályozásáról szóló 45/1984. (XI. 6.) MT számú rendelet 1. §-ának (1)—(3) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetekre, d) a kisszövetkezetekre, e) a költségvetési üzemekre » (a továbbiakban együtt: vállalat) terjed ki. 2. § A vállalat a gazdasági munkaközösség, a válla­lati gazdasági munkaközösség, az ipari és szol­gáltató szövetkezeti szakcsoport (a továbbiakban: kisvállalkozások) tevékenységével kapcsolatban áruért, szolgáltatásért és minden egyéb tevékeny­ségért kifizetett összes ellenérték után vállalati különadót köteles fizetni. 3. § A vállalati különadó fizetési kötelezettség alól mentes: a) a kis- és nagykereskedelmi vállalatok által lakossági fogyasztásra átvett áru után, a külke­reskedelmi tevékenységre jogosult a vállalatok ál­tal exportra átvett áruk után fizetett ellenérték; b) az ingatlankezelési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek által fizetett ellen­érték; c) a kisszövetkezetek által fogyasztási szolgál­tató tevékenységgel kapcsolatban fizetett ellen­érték; d) a gyógyászati segédeszköz ellátáshoz és a fogászati ellátáshoz kapcsolódó termék és szolgál­tatás ellenértéke. 4­ § (1) A vállalati különadó alapja a 2. §-ban megha­tározott tevékenységgel kapcsolatban a kisvállal­kozásoknak kifizetett ellenérték teljes összege. (2) Ellenérték mindaz, ami készpénz vagy jó­váírás (átutalás) formájában, illetőleg bármely más módon (pl. természetbeni juttatás címén) a kisvállalkozások üzletszerű tevékenysége ellen­szolgáltatásaként a vállalat részéről kifizetésre (el­számolásra) kerül. 5­ § (1) A vállalati különadó mértéke az adóalap 10%-a. (2) A vállalati különadót a vállalat eredménye terhére, a különféle ráfordítások között számol­ja el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék