Magyar Közlöny, 1986. augusztus-december (33-56. szám)

1986-08-10 / 33. szám

Budapest, 1986. augusztus 10. vasárnap 33. szám Ara: 5.— Ft l'iB K p/1^ A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK | jjg^ Személyi rész — — — — — — — — — 762 30/1986. (VIII. 10.) MT rend. Az állami kitüntetések és kitüntető címek után járó nyugdíjkedvezményekről szóló 30/1985. (VI. 22.) MT számú rendelet kiegészítéséről — — — 762 1050/1986. (VIII. 10.) Mt. h. Az országgyűlési képviselők tevékenységének tá­mogatásában az államigazgatási szervek felada­tairól — — — — — — — — — — — 763 1051/1986. (VIII. 10.) Mt. h. „Stromfeld Aurél díj” alapításáról — — — — 761 1052/1986. (VIII. 10.) Mt. h. A Magyar Kereskedelmi Kamara alapszabályának jóváhagyásáról — — — — — — — — 761 4/1986. (VIII. 10.) EüM—BM A pszichotrop anyagok gyártásáról, feldolgozásá­ról, forgalomba hozataláról, behozataláról, kivi­teléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM—BM számú együttes ren­delet módosításáról — — — — — — — 765 5/1988. (VIII. 10.) EüM A légszennyező anyagok, a levegőminőségi határ­értékek és a légszennyezettség mérésére vonat­kozó szabályok megállapításáról — — — — 765 6/1986. (VIII. 10.) EüM Egyes mozgáskorlátozott személyek, személygép­járműivel kapcsolatos kedvezményekről — 1 766­7/1986. (VIII. 10.) EüM A gyógy- és üdülőhelyekről szóló 62/1984. (XII. 19.) MT számú rendelet, és a gyógyfürdőintézmé­nyekről, valamint a természetes gyógytényezők hasznosításáról szóló 63/1984. (XII. 19.) MT szá­mú rendelet végrehajtásáról — — — — — 770 3/1986. (VIII. 10.) KkM—PM A Kereskedelmi Vámtarifa 1986. évi alkalmazásá­ról szóló 6/1985. (XII. 30.) KkM—PM számú ren­delet módosításáról — — — — — — — 775 10/1986. (VIII. 10.) MÉM • A földhivatalok illetékességéről és működésük egyes kérdéseiről szóló 27/1983. (XII. 29.) MÉM számú rendelet módosításáról — — — — — 777 14/1986. (VIII. 10.) MM Az előírt szakképesítéssel nem rendelkezők peda­gógus-munkakörbe való alkalmazásának, illető­leg a munkaviszonyban állók foglalkoztatásának feltételeiről — — — — — — — — — 778 24/1986. (VIII. 10.) PM A leltározási, mérleg- és mérlegbeszámoló készí­tési kötelezettségről szóló 55/1970. (XII. 30.) PM számú rendelet módosításáról — — — — — 773 25/1986. (VIII. 10.) PM A vállalatok, a szövetkezetek és területi (szakmai) szövetségeik, valamint a jogi személyiséggel ren­delkező gazdasági társulások törzskönyvi nyil­vántartásáról és képviseleti könyvéről szóló 59/1979. (XII. 24.) PM számú rendelet módosí­tásáról — — — — — — — — — 1 779

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék