Magyar Közlöny, 1988. augusztus-december (35-69. szám)

1988-08-01 / 35. szám

MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, TARTALOMJEGYZÉK 1988. VIII. 1., 63 1988. (VIII. 1.) IMT r. hétfő 5 1988. (VIII. 1.) ÉVM r. 35. szám Ara: 10— Ft 2 1988. (VIII. 1.) KvIM r. 15.1988. (VIII. 1.) MM r. 34 1988. (VIII. 1.) PM r. 35 ,1988. (VIII. 1.) PM r. 8 1988. (VIII. 1.) SZEM I. 14.1988. (VIII. 1.) ÁBMH rek. 57 1988. (VIII. 1.) NET h. 58 1988. (VIII. 1.) NET h. 12. Fok. 16 1988 5. Főv. Bír. Oldal A Magyar Népköztársaság és a Holland Király­ság között a beruházások elősegítéséről és köl­csönös védelméről szóló Megállapodás kihirde­téséről — — — — — — — — — — 913 A vezetői és egyes speciális munkakörök betölté­séhez szükséges szakmai képesítési előírásokról 916 A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Pol­gári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerző­dés végrehajtásáról — — — — — — — 921 A tiszteletbeli konzuli tisztviselők intézményéről 923 A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfo­gyatékos gyermekek óvodai nevelésével, vala­mint iskolai nevelésével, oktatásával kapcsola­tos eljárásokról — — — — — — — — 925 A mezőgazdasági termékek és szolgáltatások ön­költségszámítási rendjéről szóló 50,1979. (XII. 15. ) PM rendelet módosításáról — — — — 933 A vállalkozói adóról szóló 49 1987. (X. 15.) PM rendelet módosításáról — — — — — — 934 A gyógyászati segédeszköz ellátásról — — — 938 Az államigazgatási és az igazságszolgáltatási dol­gozók alapbérének megállapításáról szóló 11/ 1983. (XII. 17.) ÁBMH rendelkezés módosítá­sáról — — — — — — — — — — — 942 Dr. Pataki István rendkívüli követté és megha­talmazott miniszterré kinevezéséről — — — 943 Vékás Domokos főkonzul felmentéséről — — — 943 Felszámolási eljárás megindításának közzétételéről 943 a. rész JOGSZABÁLYOK Minisztertanácsi rendeletek A Minisztertanács 63/19118. (VIII. 1.) MT rendelete a Magyar Népköztársaság és a Holland Királyság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről (A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzék­váltás 1988. április 22-én megtörtént.) 1­ § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság és a Holland Királyság között a beruházások elő­segítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten 1987. szeptember hó 2. napján aláírt Megállapo­dást e rendelettel kihirdeti. 2. A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű for­dítása a következő: „MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A HOLLAND KIRÁLYSÁG KÖZÖTT A BERUHÁZÁSOK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Hol­land Királyság Kormánya ATTÓL AZ ÓHAJTÓL VEZETVE, hogy elmé­lyítsék a két ország számára kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést, ATTÓL A SZÁNDÉKTÓL VEZETVE, hogy kedvező feltételeket teremtsenek mindegyik Fél beruházóinak a másik Fél területén megvalósuló beruházásaihoz, és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék