Magyar Közlöny, 1990. január-május (1-40. szám)

1990-01-04 / 1. szám

k / v. II. rész JOGSZABÁLYOK Minisztertanácsi rendeletek A Minisztertanács 1/1990. (I. 4.) MT re­­delete a Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet módosításáról 1. § A Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet (továbbiakban: 1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § A Minisztertanács a Magyar Televízió (a további­akban: MTV) és a Magyar Rádió (a továbbiakban: MR) felügyeletével összefüggő egyes feladatok ellátására Fel­ügyelő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság­ hoz létre.” 2. § Az R. 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Bizottság feladata: a) biztosítja a műsorok egyenlő elbírálását, a televíziós és a rádiós közintézmények függetlenségét és pártatlansá­gát, támogatja a produkciók szabad versenyét; b) érvényesíti a kommunikáció szabadságát, az eltérő eszmei áramlatok és vélemények kifejezését; c) elősegíti a nemzeti audiovizuális alkotás és gyártás fejlesztését, a magyar nyelv és kultúra, valamint az egyete­mes kulturális értékek védelmét és bemutatását; d) javaslatot tesz az MTV és az MR szervezeti tagozó­dásának elveire, vezetőinek kinevezésére. (2) A Bizottság tevékenységéről beszámol a Miniszter­tanácsnak.” 3. § Az R. 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) A Bizottság a hazai társadalmi, politikai szerv vezetekét és a kormányt képviselő tagokból áll, akiket Minisztertanács elnöke nevez ki. A Bizottság működésé­vel összefüggő koordinációs feladatokat a kormányt kép­viselő bizottsági tag látja el. (2) A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak leg­alább kétharmada jelen van, döntéseit — ha másként nem határoz —— egyszerű szótöbbséggel hozza. Működési rend­jét maga határozza meg.” 4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a) a Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról szóló - többször módosított­— 1047/1974. (IX. 18.) MT határoza­t a következő új 3. ponttal egészül ki: „Az MR élén el­nök, az MTV élén elnökség áll. Az MR elnökét és az MTV­ élén álló elnökség elnökét, valamint tagjait a Miniszterta­nács nevezi ki.”; — 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A MR és az MTV a Minisztertanács felügyelete alatt áll. A Minisztertanács e jogát — ha e határozat másként nem rendelkezik — külön jogszabályban meghatározott kérdé­sekben az e célra létrehozott testület útján; egyébként a ezzel megbízott tagja által gyakorolja, aki jóváhagyja a MR és az MTV szervezeti és működési szabályzatát.” A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest­­i TARTALOMJEGYZÉK Z­öld 1990. január 4.,­­ csütörtök 1/1990. (I.4.) MT r. A Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet módosításáról........................ 1. szaru I 1/1990. (I. 4.) PM 1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjfedezet befizetésé­nek rendjéről .............................................................................. 1001/1990. (I.4.) MT­K. A Magyar Televízió elnökségének kinevezéséről............................ Ára: 15.— Ft 1002/1990. (I. 4.) MT­I. A Magyar Televízió egyes vezetőinek felmentéséről.......................

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék