Magyar Közlöny, 1990. január-július (41-96. szám)

1990-05-02 / 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1990. május 2., szerda 41. szám Ára: 15.— Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 90/1990. (V. 2.) MT r. A nemzet­biztonssági feladatok ellátásának átmeneti szabályozásá­ról szóló 26/1990. (II. 14.) MT rendelet módosításáról............ 985 91/1990. (V. 2.) MT­ r. A Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról szóló, az 1063/1983. (XII. 29.) M­T határozattal módosított 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat módosításáról.............................................................. 986 16/1990. (V. 2.) L­.I ÁM—PM I. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásán')­ szóló 8/1983. (VI. 29.) I­.i­M—PM.együttes rendelet módosításáról.................. 986 56/1990. (V. 2.­) Kir­r. e­­gyetemi tanárok felmentéséről..................................................... 986 57/1990. (V­. 2.) KI h. L.gyetemi tanár felmentéséről......................................................... 986 58/1990. (V. 2.) KI. h. I­­ajdú János nagyköveti felmentéséről........................................... 987 Nemzetközi szerződések közzététele I­gyezmény a Magyar Kövtársaság Kormánya és Izrael Állam Kor­mánya között a Kulturális, Oktatási és Tudomános I­gyü­ttmű­ködésről............................................................................ Az II. rész JOGSZABÁLYOK Minisztertanácsi rendeletek A Minisztertanács 90/1990. (V. 2.) MT rendelete a nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti szabályozásáról szóló 26/1990. (II. 14.) MT rendelet módosításáról A Minisztertanács a különleges titkosszolgálati eszkö­zök és módszerek engedélyezésének átmeneti szabályozá­sáról szóló 1990. évi X. törvénnyel módosított 1974. évi 17. törvényerejű rendelet 11. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1." A nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti sza­bályozásáról szóló 26/1990. (II. 14.) MT rendelet (a továb­biakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése a következő­) pont­tal egészül ki: „(Nemzetbiztonsági szolgálati feladat:) f) valamennyi biztonsági okmány védelmének és tech­nológiai ellenőrzésének megszervezése.” 2. § A B. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő ren­delkezés lép: „(2) Információs szolgálati feladat: a) az MR nemzeti érdekeinek érvényesítését szolgáló kormányzati tevékenység segítése bizalmas információk megszervezésével, elemzésével és értékelésével; /b) az Országos Rejtjel Központ működtetése és az ar­ra illetékes állami szerv­ek rejtjelző eszközökkel történő el­­látásának szervezése.” 3. § A B. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő ren­delkezés lép: „(5) A szolgálatok e rendeletben meghatározott körben hatósági jogkört gyakorolhatnak, viszont személyes sza­badságot korlátozó kényszerintézkedést nem alkalmaz­hatnak.” 4. § A B. 6. §-a a következő (2)—(3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi szövegezésének megjelölése (1) be­kezdésre változik: „(2) A Nemzetbiztonsági Hivatal, illetőleg az Informá­ciós Hivatal hivatásos és polgári alkalmazottaira vonatko­zó fegyelmi felelősségre vonás részletes szabályait a Hiva­talok Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. (3) Ahol a jogszabály fegyveres erőkre, fegyveres testü­letekre vonatkozóan illetékes minisztert említ, azon a Nemzetbiztonsági Hivatal, illetőleg az Információs Hiva­tal elnökét, ahol fegyveres erőket, fegyveres testületeket

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék