Magyar Közlöny, 1992. január-március (1-26. szám)

1992-01-01 / 1. szám

A, MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1992. január 1., szerda 1. szám Ára: 20,- Ft Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1991: XCII. tv. A betegszabadságról ........................................................................­­ 1991: XCIII. tv. A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről . 2­1/1992. (I.1.) Korm­. 1. A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet módosításáról........................................................ 3 1 /1992. (1.1.) BM 1. A külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1989. évi XXVIII. törvény végrehajtására kiadott 13 1989. (XII. 29.) BM fedelet módosításáról............................................................................... 3­1/1992. (I. 1.) KE­K. Vezérőrnagyi kinevezésről.............................................................. 7 II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 1991. évi XCII. törvény a betegszabadságról* A társadalombiztosítás pénzügyi egyensúlyának biztosí­tása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt al­kotja: 1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény a következő 42/A. §-sal egészül ki: „42/A. § (1) A dolgozót a betegsége miatti keresőképte­lensége idejére — ide nem értve a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenséget — naptári évenként 10 mun­kanap betegszabadság illeti meg. • A törvény, az Országgyűlés az 1991. december 29-i ülésnapján fogadta el. (2) A dolgozó keresőképtelenségét — a keresőképesség orvosi elbírálásáról szóló rendelkezéseknek megfelelően — a kezelőorvos igazolja. Nem kell a keresőképtelenséget igazolni évente egy alkalommal, legfeljebb 3 napig terjedő betegszabadság esetén. (3) A betegszabadság időtartamára a dolgozó részére átlagkeresetének legalább 75%-a jár.” 2. § A mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény 62. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A termelőszövetkezetnek azt a tagját, aki egész éven át folyamatosan dolgozik, a munkaviszonyban álló dolgozókéval azonos mértékű fizetett szabadság — ideért­ve a betegszabadságot is — illeti meg. A fizetett szabadság idejére a tag részére átlagrészesedés, a betegszabadság idejére annak legalább 75%-a jár.” 3. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: 1.) 19. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki és jelenlegi (2) és (3) bekezdésének számozása (3) és (4) bekezdésre változik: „Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a biztosí­tottnak külön törvény rendelkezése szerint betegszabad­ság jár, a T. 18. § a) pontjában említett keresőképtelenség

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék