Magyar Közlöny, 1992. március-június (27-58. szám)

1992-03-13 / 27. szám

0*­ II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 46/1992. (111. 13.) Korm. rendelete a könyvvizsgálat rendjéről A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 94. §-ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: A könyvvizsgálat 1.§ (1) A könyvvizsgálat a vállalkozó által — a számviteli törvény (a továbbiakban: Tv.) előírásai szerint — elkészí­tett és a Tv. 72. §-ának (1) bekezdése alapján közzéteendő éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, egyszerű­sített mérleg (a továbbiakban: éves beszámoló) felülvizs­gálata, annak megállapítása céljából, hogy az a Tv. előírá­sai alapján megbízható és valós összképet ad a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. (2) A könyvvizsgálatba tartozik e rendelet alkalmazása szempontjából: a) a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő mel­léklet megbízhatóságának, szabályszerűségének vizsgála­ 1 I 0 1­­ MAGYAR I KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK 1 oldal 1992. március 13., péntek 46 1992. (III. 13.) Korm. r. A könyvvizsgálat rendjéről................................................................... 997 47/1992. (III. 13.) Korm. r. A pénzintézetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési köte­lezettségének sajátosságairól szóló 181/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról.................................................................... 1000 48/1992. (III. 13.) Korm. r. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása^ ^ SZálTl tárgyában kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról 1002 49/1992. (III. 13.) Korm. r. A Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítőire vonatkozó egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről ...................... 1025­50/1992. (II. 13.) Korm. r. Az egyházi jogi személyek és az általuk alapított intézmények éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sa­játosságáról ....................................................................................... 1025 Ára: 40,—­1­­ 64A992. (III. 13.) KE­K. „Posztumusz” vezérőrnagyi kinevezésről.......................................... 1028

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék