Magyar Közlöny, 1993. március-május (36-53. szám)

1993-03-31 / 36. szám

1978 MAGYAR KÖZLÖNY 1993/36. szám I. rész SZEMÉLYI RÉSZ A Kormány életmentés során tanúsított hősies magatartása elisme­réseként Balázs Péter budapesti lakosnak, az ÉLETMENTŐ EMLÉKÉREM kitüntetést adományozza. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök A Kormány életmentés során tanúsított hősies magatartása elisme­réseként Simon Balázs hejőkeresztúri lakosnak, az ÉLETMENTŐ EMLÉKÉREM kitüntetést adományozza. Dr. Antall József s. k., miniszterelnök II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 1993. évi XX. törvény a Kisvállalkozói Garancia Alapról* Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. §-a alapján, a kis- és középvállalkozá­sok támogatása, a privatizációban történő fokozottabb rész­vételük segítése érdekében a következő törvényt alkotja: 1­1. § (1) A Kisvállalkozói Garancia Alap (a továbbiak­ban: Alap) olyan elkülönített állami pénzalap, amelynek rendeltetése a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hi­telek, különösen a privatizációs és fejlesztési célú hitelek viszontgarantálása. Az Alap a 2. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő részvénytársaság kötelezettségvállalásainak 70%-ért viszontgaranciát vállal. (2) Az Alapot a Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet (a továbbiakban: Kezelő Szervezet) kezeli. (3) A Kezelő Szervezetet önálló költségvetési szervként a pénzügyminiszter alapítja. 2. § (1) Az Alap olyan részvénytársaság kezességvállalá­sainak viszontgarantálására vállalkozik, amely megfelel a (2)—(5) bekezdésben foglalt feltételeknek. Az Alap és a részvénytársaság a viszontgarancia feltételeiről, összegéről szerződésben állapodik meg. (2) A részvénytársaság kizárólag a) a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személyek; b) az a) pontban megjelölt személyek többségi tulajdo­nában álló gazdasági társaságok, feltéve, hogy a többi tu­lajdonos a devizajogszabályok szerint belföldinek minősül; c) a többségében az a) pontban megjelölt személyekből álló szövetkezetek, feltéve, hogy a többi tag devizabelföl­diekből áll; d) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megvalósítására az 1992. évi XLIV. törvény alapján létr­­ött szervezetek pénzintézetekkel szembeni­­ hitelszerződésből eredő - kötelezettségeiért vállalhat készfizető kezességet. (3) A részvénytársaság alapításában — más jogi szem­lyek mellett — a Kormány mint alapító vesz részt. (4) A részvénytársaság a jogosultak által felvett hite legfeljebb 80%-ig vállalhat készfizető kezességet. (5) A részvénytársaság által vállalt készfizető kezess összege egy hitelfelvevő esetén sem haladhatja meg a 100 millió Ft-ot, és csak 15 évnél rövidebb lejáratú hitelt adható. A hitelfelvevő által a teljes munkaidőben fogl­koztatottak száma — a hitelfelvétel időpontjában — nem haladhatja meg a 300 főt. A 2. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott szervezetek esetében létszámkorlátozó nincsen. 3. § (1) Az Alap bevételi forrásai: a) a privatizációs bevételből az­ Országgyűlés által meg­határozott összeg; b) a részvénytársaság által az adóssal szemben érvénye­sített követelésekből az Alapot a szerződés szerint megil­lető rész; c) természetes és jogi személyek pénzbefizetései; d) egyéb bevételek. (2) Az Alapból teljesíthető kiadások: a) az 1. § (1) bekezdés szerinti viszontgarancia vállalá­sával kapcsolatos fizetési kötelezettségek; b) a Kezelő Szervezet működési költségei; c) az Alap 1. § szerinti feladatához kapcsolódó egyéb kifizetések. (3) Az Alap feletti rendelkezési jog a pénzügyminisztert illeti meg. (4) Az Alap pénzforgalmi számláját a Magyar Nemző Bank vezeti.A törvényt az Országgyűlés az 1993. március 9-i ülésnapján fogadta el.

Next