Magyar Közlöny, 1993. szeptember-október (137-151. szám)

1993-09-27 / 137. szám

moalOlDom MAGYAR 3! KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK | oldal 1993. szeptember 27., 1993. LXXXIV. tv. Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi hétfő LXXXIII. törvény módosításáról...................................................... 8073 15/1993. (IX. 27.) IKM r. A minőségvédelem egyes kérdéseiről szóló 2/1981. (I. 23.) BKM rendelet módosításáról.............................................................. 8074 28/1993. (IX. 27.) KI IVM r. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 32/1992. i­­­g­­ii (XII. 29.) KHVM rendelet módosításáról.................................. 8081­­ • cl­ílu­s 26/1993. (IX. 27.) PM—NGKMe.r. A vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról szóló 39/1976. (XI. 10.) PM—KkM együttes rendelet módosításáról.............................................................. 8082 27/1993. (IX. 27.) PM 1. Az adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 6/1993. (II. 9.) PM rendelet módosításáról...................................................... 8087 74/1993. (IX. 27.) OGY­M. Országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról ......................... 8087 126/1993. (IX. 27.) KE­K. Bírák felmentéséről, munkaviszonyuk megszüntetéséről és kine-Ara. 28.- M­vezésükről......................................................................................... 8087 II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 1993. évi LXXXIV. törvény az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosításáról* 1. § Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 51. § (4) bekezdésének második mondatában az „1993. április * A törvényt az Országgyűlés az 1993. szeptember 7-i ülésnapján fogadta el. 30-ig” szövegrész helyébe „1993. szeptember 30-ig” szö­veg lép. 2. § A Tv. VIII. fejezet Vegyes és átmeneti rendelkezé­sek cím a következő 69/A. §-sal egészül ki: „69/A. § A környezetvédelmi és területfejlesztési mi­niszter a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú települé­sek mezőgazdasági célú földhasznosításra elkülönített tá­mogatás 1993. évre és az 59/1993. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt kedvezményezett telepü­lésekre vonatkozó pályázati feltételeit kialakítja és közzé­teszi, továbbá a támogatásokat soron kívül folyósítja.” 3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Göncz Árpád s. k. Szabad György s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék