Magyar Közlöny, 1993. december (186-192. szám)

1993-12-24 / 186. szám

Sig­­h 21 MAGYAR A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest,­­ TARTALOMJEGYZÉK□ Oldal 1993. december 24., péntek 1993. CV11. tv. Az Alkotmány módosításáról ........................................ ............... 11129 98/1993. (XII. 24.) OGY­K. Az 1993. évi Vagyonpolitikai Irányelvekről................. ............... 11130 186. szám 99/1993. (XII. 24.) OGY­K. Az 1994. évi Vagyonpolitikai Irányelvekről................ ............... 11136 Ára: 28.- Ft II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 1993. évi CVII. törvény az Alkotmány módosításáról'* Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja: 1. § Az Alkotmány az alábbi 19/E. §-sal egészül ki: „19/E. § (1) Külső fegyveres csoportoknak Magyaror­szág területére történő váratlan betörése esetén a támadás elhárítására, illetőleg az ország területének a Magyar Hon­védség légvédelmi és repülő készültségi erőivel való oltal­mazására, az alkotmányos rend, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében a Kormány a köztársasági elnök által jóváha­t­ó törvényt az Országgyűlés az 1993. december 7-i ülésnapján fogad­ta el. gyott védelmi terv szerint — a támadással arányos és erre felkészített erőkkel — a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig azonnal intéz­kedni köteles. (2) A Kormány az (1) bekezdés alapján megtett intéz­kedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést, a köztársasági elnököt a további intézkedések megtétele ér­dekében. (3) A Kormány azonnali intézkedésére alkalmazandó szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő or­szággyűlési képviselők kétharmadának szavazata szüksé­ges.” 2. § Az Alkotmány 40/A. §-a helyébe a következő ren­delkezés lép: „40/A. § (1) A fegyveres erők (Magyar Honvédség, Ha­tárőrség) alapvető kötelessége a haza katonai védelme. A Határőrség rendészeti feladatkörében ellátja az államha­tár őrzését, a határforgalom ellenőrzését és a határrend fenntartását. A fegyveres erők feladatairól és a rájuk vo­natkozó részletes szabályokról szóló törvény elfogadásá­hoz a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. (2) A rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. A rendőrségről és a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő részletes szabályokról szóló

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék