Magyar Közlöny, 1994. május-augusztus (51-80. szám)

1994-05-11 / 51. szám

­1515 2.­­ . K­­ 1 MAGYAR I KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1994. május 11., szerda 51. szám Ára: 84,- Ft TARTALOMJEGYZÉK | oldal 1994.1.II. tv. A polgári perrendtartás kiegészítéséről..................................... 1781 1994. Lili. tv. A bírósági végrehajtásról.......................................................... 1783 1994. LIV. tv. A gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól 1817 II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 1994. évi LII. törvény a polgári perrendtartás kiegészítéséről* 1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör­vény (Pp.) a következő XXV. fejezettel (365—385. §-sal) egészül ki: „XXV. FEJEZET VÉGREHAJTÁSI PEREK 365. § A végrehajtási perekben az I—XIV. fejezet ren­delkezéseit e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmaz­ni. * A törvényt az Országgyűlés az 1994. április 6-i ülésnapján fogadta el. Végrehajtás megszüntetési és korlátozási per 366. § Ha a végrehajtás megszüntetésére, illetőleg kor­látozására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi Lilt. törvény (a továbbiakban: Vht.) 41. vagy 56. §-a szerint a bírósági végrehajtási eljárás keretében nincs lehetőség, az az adós, aki a végrehajtást sérelmesnek tartja, végrehajtás megszüntetési, illetőleg korlátozási pert indíthat a végre­hajtást kérő ellen. 367. § A végrehajtás megszüntetési, illetőleg korlátozási perre kizárólag az a bíróság illetékes, amely a végrehajtási eljárást elrendelte; ha pedig a végrehajtási eljárást a me­gyei bíróság vagy a munkaügyi bíróság rendelte el, kizáró­lag az adós lakóhelye szerinti helyi bíróság illetékes. 368. § A végrehajtási lappal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszünte­tése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha a perben közölni kívánt tény az akkor történt, amikor az már nem volt közölhető a végrehajtható okirat kiállításának alapjául szolgáló hatá­rozat meghozatalát megelőző eljárásban, vagy b) a végrehajtható okirat kiállításának alapjául szolgá­ló egyezség megkötése után következett be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék