Magyar Közlöny, 1995. január-március (1-22. szám)

1995-01-06 / 1. szám

­ A belügyminiszter előterjesztésére a közigazgatásban végzett több évtizedes kimagasló munkájuk elismeréseként Dobos Ferencnek, a Mátészalka Város Önkormányzata mb. pénzügyi irodavezetőjének, Puskás Istvánnénak, a Mátészalka Város Önkormányza­ta gondnokának, a település fejlesztésében végzett kiemelkedő tevékeny­ségük elismeréseként Nagy Józsefnének Nagymágocs polgármesterének, Nádházi Lászlónak, a Dombiratos Községi Önkormány­zat Polgármesteri Hivatal jegyzőjének, Sírkő Ferencnek Sóshartyán polgármesterének, Szakoly község fejlesztése érdekében végzett kiemelke­dő tevékenységük elismeréseként Rényai Jánosnak Szakoly polgármesterének, Győri Andrásnak Szakoly Polgármesteri Hivatal jegyző­jének a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) kitüntetést adományozom. Göncz Árpád s. k., a Köztársaság elnöke Lj­.'­­ II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 1/1995. (I. 6.) FM rendelete a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagszaporításánál kötelező védőtávolságról A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a további­akban: Tv.) 90. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatal­mazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem el: 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a szántóföldi és kertészeti növényfajok szaporításával és termesztésével foglalkozó természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra (a továbbiakban együtt: vetőmagszaporító). 2. § A rendelet alkalmazásában: a) elválasztó sáv: az a távolság, amely a vetőmagelőál­lítás mechanikai keveredésmentességét biztosítja, b) szigetelési (izolációs) távolság: az a távolság, amely a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagszaporítója által termesztett növényfaj idegen beporzás-, illetve nö­vényegészségügyi fertőzésmentes vetőmag előállítását biz­tosítja [a továbbiakban a) és b) pont együtt: védőtávolság), c) árvakelésű növény: a védőtávolság területén a vető­magszaporító tábla növényállományával azonos fajú kul­­túrgyom, amely idegen beporzást vagy vektor közvetítésé­vel növényegészségügyi fertőzést idézhet elő. 3. § A szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagszapo­­rítása esetén a rendelet mellékletében meghatározott védő­­távolságokat kell alkalmazni. 4. § A védőtávolságba eső termőföld és tanya tulajdonosá­nak, használójának, haszonbérlőjének feles bérlőjének (a továbbiakban együtt: a védőtávolságba eső termőföld hasz­nálója) tájékoztatása érdekében a vetőmagszaporító a Tv. 11. §-ának (2) bekezdésében előírt kötelezettségének meg­felelően köteles vetéstervét a szaporító terület és az ahhoz kapcsolódó védőtávolság területének pontos meghatáro­zásával .* ) a) tavaszi vetésű növények esetében január 31. napjáig, b) őszi káposztarepce esetében július 15. napjáig, egyéb őszi vetésű növények esetében augusztus 15. napjáig, az illetékes önkormányzat hirdető tábláján, valamint a helyben szokásos más módon közérthetően közzétenni. 5. § (1) A védőtávolságba eső termőföld használója a Tv. 11. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján köteles a­ tavaszi vetésű növények esetében február 28. nap­jáig, MAGYAR KÖZLÖNY 1995/1. szám

Next