Magyar Közlöny, 1995. június-augusztus (54-69. szám)

1995-06-27 / 54. szám

2886 1995. évi LIX. törvény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról* A felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. számú melléklete a következők szerint módosul: 1. § A Ftv. 1. számú melléklete II. részében „A” főcíme alatti „Állami főiskolák” címén belül a „Pollack Mihály Műszaki Főiskola” szövegrész hatályát veszti. 2. § Ez a törvény 1995. július 1-jén lép hatályba. Göncz Árpád s. k„ Dr. Gál Zoltán s. k„ a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnök­e A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 20-i ülésnapján fogadta el. MAGYAR KÖZLÖNY 1995/54. szám A Kormány rendeletei A Kormány 77/1995. (VI. 27.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a török állampolgárok átutazását megkönnyítő jegyzékváltással létrejött Megállapodás kihirdetéséről (A Megállapodás 1995. április 20. napján lépett hatályba.) 1. § A Kormány a Török Köztársaság Kormányával a török állampolgárok átutazását megkönnyítő, 1995. április 5-én jegyzékváltással létrejött Megállapodást e rendelettel ki­hirdeti. 2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő: „SZÓBELI JEGYZÉK A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Török Köztársaság budapesti Nagykövetségének, és hivatkozással az európai országokban dolgozó török ál­lampolgárok magyarországi átutazásával kapcsolatos koráb­bi tárgyalásokra, az 1992. március 25—26-i szakértői konzul- t tációról készült munkaokmányban foglalt eljárást a külföl­diek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és beván­dorlásáról szóló 1994. május 1-jén hatályba lépett 1993. évi LXXXVI. törvénnyel összhangban továbbfejlesztve, a török állampolgárok átutazása megkönnyítése érdekében van sze­rencséje az alábbiakat javasolni. 1. Azon érvényes magánútlevéllel rendelkező török ál­lampolgárok számára, akik az Európai Unió valamely tagál­lama, továbbá a Norvég Királyság vagy Svájc illetékes ható­sága által kiállított, a vízumkérelem benyújtásától számított legalább hat hónapig érvényes, huzamos tartózkodásra jogo­sító engedéllyel rendelkeznek, a Magyar Köztársaság e jegy­zék 3. és 4. pont szerinti vízumkiadó hatóságai egyszerűsített eljárás alapján, a lehetséges legrövidebb idő alatt adnak ki átutazó vízumot. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Tö­rök Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevelek vízummentességéről 1990. március 2-án jegyzékváltással létrejött, és az 1992. május 21-i jegyzékvál­­tással módosított Megállapodás rendelkezéseit a jelen Meg­állapodás hatálya nem érinti. 2. Az 1. pontban meghatározott feltételekkel rendelke­­­­ző török állampolgárok az átutazó vízumot a vízumkiadás­ra feljogosított határforgalmi­ kirendeltségeken személye­sen, a Magyar Köztársaság illetékes diplomáciai vagy kon­zuli képviseletein személyesen, illetve meghatalmazott út­ján, illetve postai úton, a be- és kiutazó lap kitöltésével, arcfénykép, érvényes útlevél és az előírt díj csatolásával kérelmezhetik. 3. Az 1. és 3. pontban meghatározott könnyítés kiterjed a kedvezményezett 16 éven aluli, török állampolgárságú, érvényes török útlevéllel nem rendelkező gyermekére, amennyiben azzal a szülőjével együtt utazik, akinek útle­velében szerepel, valamint az önálló, érvényes török útle­véllel rendelkező gyermekére, ha a vízumkérelemhez csa­tolja az illetékes idegenrendészeti hatóság igazolását arról, hogy a gyermek vagy szülője az 1. pont szerinti huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 4. Az egyszerűsített eljárás alapján az átutazó vízum kiadására a Török Köztársaságban vagy a huzamos tartóz­kodási engedélyt kiállító hatóság államában működő ma­gyar diplomáciai vagy konzuli képviseletek, továbbá a ví­zumkiadásra feljogosított határforgalmi­ kirendeltségek jogosultak, figyelemmel az 5. pontban meghatározottakra. 5. Az 1. pontban meghatározottakkal összhangban, a magyar diplomáciai vagy konzuli képviseleten kiállított vízummal rendelkező török állampolgárok a nemzetkö­zi utasforgalom számára megnyitott valamennyi határát­kelőhelyen beléphetnek a Magyar Köztársaság területé­­­re, és ott átutazás céljából legfeljebb 48 órát tartózkod-­­ hatnak, egyéb esetekben a belépésre csak a vízumkiadás­ra feljogosított határforgalmi­ kirendeltségnél működő közúti határátkelőn, illetőleg a Ferihegyi repülőtéren kerülhet sor. 6. Ez a Megállapodás nem zárja ki a nemkívánatos személyek beutazásának megtagadását.

Next