Magyar Közlöny, 1996. július (53-65. szám)

1996-07-03 / 53. szám

1996. évi Lili. törvény a természet védelméről. Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótol­hatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítá­sa, a jelen és jövő nemzedékek számára való megőrzése, a természeti erőforrásokkal történő takarékos és ésszerű gazdálkodás biztosítása, a természeti örökség és a biológiai sokféleség oltalma, valamint az ember és természet közötti harmonikus kapcsolat — nemzetközi kötelezettségvállalá­sainkkal összhangban történő — kialakítása, mint az em­beriség fennmaradásának alapvető feltétele, a természet hatékony védelmének létrehozását igényli, ezért a követ­kező törvényt alkotja: * A törvényt az Országgyűlés az 1996. június 18-i ülésnapján fogad­ta el. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. § E törvény célja: a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható hasz­nálatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; b) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fej­lesztése. 2. § (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell: a) a természeti értékek és területek állapotának érté­kelése, megóvása, fenntartása, helyreállítása, fejlesztése, b) a magyar részről elfogadott nemzetközi szerződé­sekkel összhangban, az élővilág és élőhelyei, a biológiai sokféleség, a természeti rendszerek, természeti erőforrá­sok védelmezése és működőképességük fenntartása, c) az állam, a természetes és jogi személyek, valamint más szervezetek természet védelmével kapcsolatos jogai­nak és kötelezettségeinek meghatározása, II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények --------------------------------------------------------------------------­3 -1­^ J I. Rész * £ \ye'l & . É v! A '*'1 KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1996. július 3., szerda 53. szám l"t KoZ-10t KoiríVjX/'tcM' Ára: 250,— Ft 1996: UII. tv. 1996: UV. tv. 1996: I.V. tv. 25/1996. (VII. 3.) AB v. 26/1996. (VII. 3.) AB h 27/1996. (VII. 3.) AB h 28/1996. (VII. 3.) AB h 29/1996. (VIl. 3.) AB h 30/1996. (VII. 3.) AB h 31/1996. (VII. 3.) AB h TARTALOMJEGYZÉK Oldal A természet védelméről .............................................................. 3305 Az erdőről és az erdő védelméről ............................................... 3325 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 3347 Az Alkotmánybíróság végzése..................................................... 3367 Az Alkotmánybíróság határozata ............................................... 3368 Az Alkotmánybíróság határozata ............................................... 3371 Az Alkotmánybíróság határozata ............................................... 3373 Az Alkotmánybíróság határozata ............................................... 3374 Az Alkotmánybíróság határozata ............................................... 3376 Az Alkotmánybíróság határozata ............................................... 3377

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék