Magyar Közlöny, 1997. Január-március (9-24. szám)

1997-01-30 / 9. szám

KÖZLÖNY MAGYAR A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1997. január 30., csütörtök 9. szám Ára: 300,— Ft ___________________________. TARTALOM.J­EGYZÉK | oldal 11/1997. (I. 30.) Korm. r. Az árutőzsde, az értékpapír-tőzsde és az elszámolóházak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajá­tosságairól ............................................................................................ 690 12/1997. (I. 30.) Korm. 1. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektetővédelmi alap éves beszámoló készítési és könyvveze­tési kötelezettségének sajátosságairól ........................................... 697 13/1997. (1.30.) Korm. r. A közraktárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötele­zettségének sajátosságairól .............................................................. 708 14/1997. (I. 30.) Korm. r. A doktori képzés, a doktori fokozat odaítélésének eljárási szabá­lyairól, valamint a képzésben résztvevők egyes jogairól és köte­lességeiről, az általuk fizetendő díjakról és térítésekről ............ 709 15/1997. (I. 30.) Korm. r. A polgári szolgálatról szóló 75/1989. (VII. 7.) MT rendelet módo­sításáról .................................................................................................. 713 4/1997. (I. 30.) BM r. A körjegyzőségek állami támogatásáról.......................................... 714­4/1997. (I. 30.) FM 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 24/1992. (XII. 18.) I­M rendelet módo­sításáról .................................................................................................. 715 5/1997. (I. 30.) FM r. A tehéntej termékpálya szabályozásáról.......................................... 716 6/1997. (I. 30.) FM r. A vágómarha garantált áron történő állami felvásárlásáról .... 718 7/1997. (I. 30.) F­M r. A vágómarha garantált áron történő állami felvásárlásának lebo­nyolításában való részvétel feltételeiről 721 8/1997. (I. 30.) FM r. A vágósertés garantált áron történő állami felvásárlásáról......... 723 9/1997. (I.30.) FM r. A vágósertés garantált áron történő állami felvásárlásának lebo­nyolításában való részvétel feltételeiről......................................... 725 3/1997. (I. 30.) N­M r. A honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet módosításáról ........................................... 728­­/1997. (I. 30.) KI­­VM r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 24/1992. (XII. 2.) KHVM rendelet módosításáról.................................................................................... 736 2/1997. (I. 30.) NM r. A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkal­mazotti osztályba sorolásáról szóló 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet módosításáról.................................................................... 745 1007/1997. (I. 30.) Korm. h. A Belügyminisztérium fejezeti szinten kiemelt termékek és szol­gáltatások köréről ............................................................................ 752 1008/1997. (I. 30.) Korm. h. A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal a vállalati és pénzügyi szektor szerkezetkiigazítási kölcsönnel kapcsolatban megkötendő kölcsönegyezményről................................................ 753 Pályázati kiírás az 1997. évi költségvetési törvényben a helyi ön­­kormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére ................................................. 753 Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az 1997. március 3—18-ig terjedő időszak — 1., 11/1. és II/2. föld­alapra vonatkozó — termőföld árveréseiről .............................. 756

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék