Magyar Közlöny, 1997. május-június (40-49. szám)

1997-05-09 / 40. szám

MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, ^-----■'* | TARTALOMJEGYZÉK 1997. május 9., péntek 75/1997. (V. 9.) Korm. r. 76/1997. (V. 9.) Korm. r. 77/1997. (V. 9.) Korm. r. 32/1997. (V. 9.) BM r. 34/1997. (V. 9.) FM r. 17/1997. (V. 9.) IM r. 18/1997. (V. 9.) IKIM—PM e. r. 7/1997. (V. 9.) KHVM r. 1047/1997. (V. 9.) Korm. h. Ára: 150,— Ft Oldal A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szol­gáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról ........ 2761 A központi költségvetési szervek központosított közbeszerzési rendszerében országosan kiemelt termékek állami normatívái­ról szóló 240/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról . 2762 A frekvencialekötés és -használat díjából származó 1997. évi több­letbevétel megosztásáról .......................................................... 2764 A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és mun­kakörökről .................................................................................. 2765 A hegyközségek adatszolgáltatási rendjéről................................. 2767 A szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról . 2780 A Kereskedelmi Vámtarifa 1997. évi alkalmazásáról szóló 60/1996. (XII. 22.) IKIM—PM együttes rendelet módosításá­ról ............................................................................................... 2783 A közcélú távbeszélő-hálózat számozási tervéről szóló 24/1993. (IX. 9.) KI­­VM rendelet módosításáról ................................. 2785 A budavári Szent György tér helyreállítási programjáról .......... 2789 A Környezeti Katasztrófa Ellenes Párt 1996. évi pénzügyi beszá­molója ......................................................................................... 2790 Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye az 1997. június 16—24-ig terjedő időszak — II/1. és 11/2. földalap­ra vonatkozó — termőföld árveréseiről................................... 2791 40. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 75/1997. (V. 9.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 1.§ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségve­tési intézményeknél tárgyú — módosított — 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányza­tok által fenntartott hivatásos tűzoltóságoknál, továbbá gazdasági-műszaki szolgáltató, teleknyilvántartó és mű­szaki informatikai, település- és intézményellátó, telepü­lés-üzemeltetési és gondnoki, a közterület- és piacfelügye­leti tevékenységet végző, a családi rendezvényeket lebo­nyolító, kábeltelevíziót üzemeltető, valamint — ha jogsza­bály másként nem rendelkezik — egyéb szolgáltató tevé­kenységet végző költségvetési szervekben foglalkoztatot­tak közalkalmazotti jogviszonyára.”

Next