Magyar Közlöny, 1997. május-június (40-49. szám)

1997-05-09 / 40. szám

2762 2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Egyide­jűleg hatályát veszti az R. módosításáról szóló 29/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése. Horn Gyula s. k., miniszterelnök A Kormány 76/1997. (V. 9.) Korm. rendelete a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzési rendszerében országosan kiemelt termékek állami normatíváiról szóló 240/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a központi költségvetési szervek központo­sított közbeszerzési rendszerében országosan kiemelt ter­mékek állami normatíváiról szóló 240/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a kö­vetkezőket rendeli el: 1. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A beszerző szervezeteket a központosított közbe­szerzés által elérhető gazdasági előnyök érdekében kifej­tett tevékenységükért a (2) bekezdésben leírt módon szá­mított közbeszerzési díj illeti meg. A beszerző szervezetek ezen díjat naptári negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig számlázzák ki. (2) A közbeszerzési díj a központosított közbeszerzési eljárás során elért igazolható kedvezmény általános for­galmi adó nélkül számított értékének 10%-a, de legfeljebb a szerződésben meghatározott, általános forgalmi adó nél­kül számított ellenérték 2%-a. (3) Amennyiben a központosított közbeszerzési eljárás során a (2) bekezdésben szereplő kedvezmény nem éri el a szerződésben meghatározott, általános forgalmi adó nél­kül számított ellenérték 2%-át, abban az esetben közbe­szerzési díj nem számítható fel.” 2. § Az R. mellékletében szereplő G—00—00—00 számú állami normatíva helyébe az e rendelet 1. számú mellékle­tében, a H—01—01—00 számú állami normatíva helyébe az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott nor­matíva lép. 3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit — a 2. § kivételével — azokra a beszerzésekre kell alkalmazni, melyeknél a szerződés meg­kötésére a hatálybalépést követően kerül sor. A 2. §-ban foglalt rendelkezéseket azokra a beszerzésekre kell alkal­mazni, melyeknél a beszerzési eljárás megkezdésére a ha­tálybalépést követően kerül sor. A beszerzési eljárás meg­kezdésének minősül az ajánlati (részvételi) felhívás közzé­tétele. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 1. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti. Horn Gyula s. k., miniszterelnök 1. számú melléklet a 7611997. (V. 9.) Korm. rendelethez Állami normatíva Szám: 6—00—00—00 Kiemelt termék megnevezése: Üzemanyagok I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja 1. A központi költségvetési szervek gépjármű üzem­anyag igényeinek teljesítése. Jelen normatíva a terméke­ken túl kiterjed az üzemanyagok beszerzésével kapcsola­tos szolgáltatásokra is. 2. A normatíva nem vonatkozik az országos hálózatú saját üzemanyag-ellátó rendszerrel rendelkező, illetve a nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomásokat igénybe vevő és üzemeltető intézmények üzemanyag beszerzéseire. II. Műszaki követelmények 1. Az üzemanyagoknak meg kell felelni a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet mellékletében fog­lalt alábbi nemzeti szabványok követleményeinek. MAGYAR KÖZLÖNY 1997/40. szám

Next