Magyar Közlöny, 1997. május-június (40-49. szám)

1997-05-09 / 40. szám

1l 997/40. szám MAGYAR KÖZLÖNY III. Gazdasági követelmények Az üzemanyagok beszerzését készpénzkímélő, legalább belföldön használható, többkategóriás üzemanyagkártyá­val kell megoldani. A kártyák kategóriái a következők: 1. kategória: rendszámhoz vagy személyhez kötött kár­tya, amely kizárólag a gépjármű üzemanyag-tartályába be­tölthető üzemanyag-mennyiség vásárlására szolgál; 2. kategória: rendszámhoz vagy személyhez kötött kár­tya, amely az 1. kategóriában leírtakon túl a gépjármű továbbhaladásához közvetlenül szükséges termékek, vala­mint gépkocsimosás igénybevételére szolgál; 3. kategória: a 2. kategóriával azonos termék és szolgál­tatás igénybevételére szolgál, azonban a jármű rendszámá­tól és az igénybevevő személyétől függetlenül használható fel. IV Egyéb követelmények 1. Az üzemanyagok értékesítése során a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet előírásait kell figye­lembe venni. 2. Az üzemanyagkártyák letiltásának ideje legfeljebb 72. óra.­­ Megjegyzések 2. számú melléklet a 7611997. (V. 9.) Korm. rendelethez Állami normatíva Szám: H—01—01—00 Kiemelt termék megnevezése: Irodatechnikai és számítástechnikai eszközök javítása és karbantartása. SZJ 125 1250 12500 125000 I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja A megrendelő részére szolgáltató vagy más szállító által korábban szállított hardver és szoftver rendszerek, illetve azok elemeinek a jótállási kötelezettséget meghaladó vagy a jótállási időn túli szerződéses viszony keretében történő kiszolgálása. II. Szakmai követelmények Az ajánlatból derüljön ki, hogy a szolgáltató helyesen értelmezi a megrendelő által a szolgáltatás alkalmazásával, igénybevételével elérendő célt. A szolgáltató vállaljon ga­ranciát, hogy az általa ajánlott szolgáltatás a megrendelő által meghatározott célnak megfelelő és a cél elérésére alkalmas. A szolgáltatás legyen teljeskörűen dokumentált. A dokumentáció tartalmazza: — a szolgáltatás pontos tartalmát, pontos szakmai részleteit, az elvégzendő tevékenységeket, azok tartalmát és eredményeit és a szolgáltatással kapcsolatos határ­időket, — a szolgáltatással kapcsolatban (mindkét fél részéről) a vállalt felelősség tartalmának és terjedelmének megha­tározását,­­ a megrendelőnek és a szolgáltatónak a megrendelt szolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos minden lényeges tevékenységét és nyilatkozatát tartalmazó dokumentációt, naplót vagy nyilvántartást. 1. Hardver eszközök kiszolgálása A szerződéses viszony keretében rögzített adott területi elhelyezkedésű géppark szerződés szerinti gyakorisága megjelenési időben történő eseti, rendszeres vagy rendkí­vüli kiszolgálása. Megrendelő igénye esetén a szolgáltató garantálja, hogy a felhasználó számára szükséges tartalék­alkatrész készletet egyéb készleteitől elkülönítve tárolja, és azt meghibásodás esetén a felhasználható részére át­adja. Az eszközök kiszolgálásának speciális módja az átalánydíjas karbantartási szerződés, melynek keretében a szolgáltató vállalja, hogy a megrendelő gépparkjának meg­hibásodott elemeit adott rendelkezésre állási időn belül a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellenében megjavítja, illetve a gépparkot adott rendszerességgel karbantartja, szükség esetén elvégzi az eszközök természetes elhaszná­lódása során szükségessé váló generáljavításokat a konfi­guráció szerződés szerinti rendelkezésre állásának garan­tálása mellett. 2. Szoftver eszközök kiszolgálása A szerződéses viszony keretében rögzített megrendelő adott területi elhelyezkedésű gépparkján telepített, azo­kon futó szoftver eszközök szerződés szerinti gyakorisága megjelenési időben történő eseti, rendszeres vagy rendkí­vüli kiszolgálása, a felek által folyamatosan egyeztetettek szerinti karbantartása. A felek a szerződés teljesítése során 2. Motorbenzinek ETO ólmozatlan (MSZ 11793) normál EN—91 2320 11 12 00 szuper ESZ—95 2320 11 22 00 szuperplusz ESZ—98 2320 11 30 00 ólmozott (MSZ 19950) szuper AB—98 2320 11 22 00 gázolajok (motorhajtóanyag) (MSZ 1627) normál gázolaj 0,05 2320 15 21 00 kis kén- és aromástartalmú városi („city”) gázolaj 0,01 AM 2320 15 23 00 2763

Next