Magyar Közlöny, 1998. június (46-57. szám)

1998-06-03 / 46. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1998. június 3., szerda 46. szám Ára: 980,- Ft 1 TARTALOMJEGYZÉK 109/1998. (VI. 3.) Korm­. r. 110/1998. (VI. 3.) Korín. r. 111/1998. (VI. 3.) Korm.r. 112/1998. (VI. 3.) Korm. r. 42/1998. (VI. 3.) FM r. 9/1998. (VI. 3.) HM r. 10/1998. (VI. 3.) HM r. 11/1998. (VI. 3.) IM r. 12/1998. (VI. 3.) IM r. 15/1998. (VI. 3.) KTM r. 16/1998. (VI. 3.) KTM r. 18/1998. (VI. 3.) NM r. 1.9/1998. (VI. 3.) NM r. 20/1998. (VI. 3.) NM r. 21/1998. (VI. 3.) NM r. 1075/1998. (VI. 3.) Korm. h. 1076/1998. (VI. 3.) Korm. h. 1077/1998. (VI. 3.) Korm. h. 1078/1998. (VI. 3.) Korm. h. 1079/1998. (VI. 3.) Korm. h. 1080/1998. (VI. 3.) Korm. h. 1081/1998. (VI. 3.) Korm. h. 1082/1998. (VI. 3.) Korm. h. 1083/1998. (VI. 3.) Korm. h. Oldal Személyi rész ....................................................................................... 3666 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kor­mánya között a közös államhatáron autópálya-határátkelőhely létesítéséről és megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetésé­ről ..................................................................................................... 3669 A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról...................................................... 3670 A kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez nyújtott kamattámo­gatásról szóló 23/1997. (II. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről ..................................................................................... 3670 A felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról.................................................................. 3671 A vágóállatok vágás utáni minősítését elősegítő Minősítési Ellen­őrzési és Koordinációs Bizottság létrehozásáról ..................... 3671 A frekvenciakijelölési és a rádióengedélyezési hatósági eljárások rendjéről a kormányzati célú frekvenciagazdálkodásban ___ 3672 A katonai felsőoktatási intézményekbe évente felvehető hallgatók számáról és a felvétel különös feltételeiről ............................... 3680 Az igazságügyi szerveknek a bűnügyi nyilvántartással kapcsolatos feladatairól szóló 119/1980. (I. 9.) IM utasítás módosításáról 3682 A bíróság által megállapítható ügyvédi költségekről szóló 12/1991. (IX. 29.) IM rendelet módosításáról .......................................... 3683 A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenysé­gének irányításáról ......................................................................... 3683 A településrendezési és építészeti tervpályázatok részletes szabá­lyairól ............................................................................................... 3684 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szük­séges járványügyi intézkedésekről................................................ 3690 A betegszállításról ............................................................................... 3783 A mentésről ......................................................................................... 3788 ^ -------­Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről .................................................................... 3793 A Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány Alapító Okira­tának módosításáról ...................................................................... 3875 A Szabadságharcosokért Alapítvány Alapító Okiratának, vala­mint az 1047/1992. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról 3875 Az Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány Ala­pító Okiratának módosításáról.................................................... 3875 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány Alapító Okiratának módosításá­ról ..................................................................................................... 3876 A Wesselényi­­Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány Alapító Okiratának mó­dosításáról ....................................................................................... 3876 A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratá­nak módosításáról ........................................................................... 3876 A Teleki László Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról . 3876 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Munkavédelmi Ku­tatási Közalapítvány, valamint a Nyitott Szakképzésért Közala­pítvány alapító okiratainak módosításáról................................. 3877 A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Alapító Okiratának mó­dosításáról ....................................................................................... 3877 A Központi Kárrendezési Iroda közleménye az 1998. július 13—17-ig terjedő időszak — II/1., II/2. és II/3. földalapra vonatkozó — termőföld árveréseiről....................................... 3877 Helyesbítés ........................................................................................... 3882

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék