Magyar Közlöny, 1999. január (1-6. szám)

1999-01-01 / 1. szám

MAGYAR A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1999. január 1., péntek 1. szám Ára: 135.- Ft TARTALOMJEGYZÉK | Oldal 1/1999. (I. 1.) Korm. r. A távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény egyes ren­delkezéseinek végrehajtásáról .................................................. 1­1/1999. (I.1.)BMr. A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről szóló 23/1996. (IX. 19.) BM ren­delet módosításáról................................................................... 13­­/1999. (1.1.) KE h. A Magyar Köztársaság ügyészi szervezetéről szóló 143/1997. (IX. 30.) KE határozat módosításáról ..................................... 17 1001/1999. (1.1.) Korm. h. A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság Társadalomtudományi Al­bizottsága elnöke megbízatásának megszűnéséről.................. 17 Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1998. december 11-i és december 22-i üléséről............................................................. 17 A Radikális Zöld Párt 1997. évi pénzügyi beszámolója.............. 19 A Munkáspárt 1996. évi pénzügyi beszámolója........................... 19 A Munkáspárt 1997. évi pénzügyi beszámolója........................... 20 Helyesbítés .................................................................................... 21 II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 1/1999. (1.1.) Korm. rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 53. §-a (8) bekez­désének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: (A Tszt. 4. §-ához)­­.§ (1) A távhőtermelői működési engedély iránti kérelem­nek tartalmaznia kell: a) a gazdálkodó szervezet megnevezését, székhelyét, b) a kérelmező képviselőjének nevét, beosztását, tele­fonszámát, c) az ügyintéző nevét, telefonszámát, d) a gazdálkodó szervezet telephelyének nevét, címét, e) a hőtermelő létesítmény energiahordozójának (tü­zelőanyagának) megnevezését, tervezett beszerzési for­máját, f) a hőtermelő létesítmény beépített teljesítőképessé­gét (kapcsolt villamosenergia-termelő berendezés teljesít­ményadatait is), g) a hőtermelő létesítmény jellemző műszaki adatait, h) az üzembe helyezés időpontját, i) a hőtermelésre vonatkozó főbb mennyiségi és gazdál­kodási adatokat, j) a hőtermelésre vonatkozó árképzési elveket, k) a hőt vásároló fogyasztókat név, cím és mennyiség megjelölésével. (2) A távhőtermelői működési engedély iránti kérelem­hez mellékelni kell: a) a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) hiteles másolatát, b) a cégbejegyzés egy hónapnál nem régebbi cégkivo­natát, c) az éves üzleti tervet, d) a környezetvédelmi hatóság szakhatósági állásfogla­lásában megadott követelményeket és a környezetvédelmi garanciális kötelezettségeket, e) a minőségbiztosítási rendszer leírását,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék