Magyar Közlöny, 1999. december (121-127. szám)

1999-12-24 / 121. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1999. december 24., péntek 121. szám TARTALOMJEGYZÉK 1999. CXXV. tv. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről Helyesbítés........................................................... II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 1999. évi CXXV. törvény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről* Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a Magyar Köztársaság 2000. évi központi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes tör­vények módosításáról a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2000. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE ELSŐ FEJEZET A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA­­. § Az Országgyűlés a 2000. évi központi költségvetés * A törvényt az Országgyűlés az 1999. december 21-i ülésnapján fogadta el. a) kiadási főösszegét — a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások nélkül — 3 788 275,6 millió forintban, azaz hárommillió-hétszáz­­nyolcvannyolcezer-kettőszázhetvenöt egész hattized mil­lió forintban, b) bevételi főösszegét — a 3. § szerinti hitelfelvételből és állampapírok értékesítéséből származó bevételek nél­kül — 3 392 043,9 millió forintban, azaz hárommillió­­háromszázkilencvenkétezer-negyvenhárom egész kilenc­tized millió forintban, c) hiányát 396 231,7 millió forintban, azaz három­­százkilencvenhatezer-kettőszázharmincegy egész héttized millió forintban állapítja meg. 2. § Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi fő­összegek, valamint a központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevétellel nem fede­zett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási elő­irányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, jogcím­csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e törvény 1. számú melléklete tartalmazza. 3. § A hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások és a hitelfelvételből származó bevételek részlete­zését az e törvény 1. számú mellékletének a XLIV. A költségvetés hitelfelvételei és adósságának törlesztése fe­jezete tartalmazza. Oldal 8109 8292

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék