Magyar közlöny, 2001. március-április (23-39. szám)

2001-03-01 / 23. szám

1378 MAGYAR KÖZLÖNY 2001/23. szám megfontolva az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1960. évi Nemzetközi Konferencia által elfogadott 40. számú határozatot, mely elismeri a számos kormányközi szervezet által, a tengeri és tengerek felszíne feletti biztonságra vo­natkozóan végzett tevékenység koordinálásának kívána­tosságát, kívánva ezen tevékenységek fejlesztését és elősegítését egy olyan nemzetközi tengeri felkutatási és mentési terv létrehozásával, mely felelős a tengeren veszélyben lévő személyek mentésével kapcsolatos tengeri távközlési for­galmazás igényeiért, óhajtva a felkutatási és mentési szervezetek és a tengeri felkutatási és mentési műveletek résztvevői közötti világ­méretű együttműködés elősegítését, megállapodtak a következőkben: I. Cikk Az Egyezményből fakadó általános kötelezettségek A Felek kötelezik magukat minden olyan jogszabály­­alkotásra vagy egyéb megfelelő intézkedés megtételére, amely az Egyezmény és az annak elválaszthatatlan részét képező Melléklet végrehajtásához szükséges. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában az Egyezményre történő hi­vatkozás egyúttal az annak Mellékletére való hivatkozást is jelenti. II. Cikk Egyéb szerződések és értelmezés (1) Az Egyezmény tartalma semmiképpen sem határoz­za meg a tengerjognak az Egyesült Nemzeteknek az Egye­sült Nemzetek Szervezete Közgyűlése 2750 (XXV) számú határozatával összehívott Tengerjogi Konferenciája általi kodifikálását és továbbfejlesztését, sem pedig bármely part menti állam jelenlegi vagy jövőbeni tengerjogi igényeit és jogi nézeteit, továbbá a parti és a lobogó szerinti állam joghatóságának természetét és mértékét. (2) Az Egyezménynek egy rendelkezése sem fogható fel kizárólagos kötelezettségként vagy a hajók olyan jogaként, amelyek egyéb nemzetközi dokumentumokban foglaltak. III. Cikk Módosítások (1) Az Egyezmény az alábbiakban, a (2) és (3) bekezdés­ben meghatározott eljárások bármelyikével módosítható. (2) Módosítás a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben (a továbbiakban: Szervezet) való megtárgyalást követően: a) A bármely Fél által javasolt és a Szervezet főtitkárá­hoz (a továbbiakban: Főtitkár) eljuttatott minden módosí­tást, illetőleg a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Egyez­mény 12. Mellékletének megfelelő rendelkezés módosítá­sából eredően, a Főtitkár által szükségesnek ítélt módosí­tást el kell juttatni a Szervezet minden tagjához és vala­mennyi Félhez, legalább hat hónappal azt megelőzően, hogy az a Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottságában megvitatásra kerül. b) A Felek, akár tagjai a Szervezetnek, akár nem, jogo­sultak részt venni a Tengerészeti Biztonsági Bizottságnak a módosítások megvitatásával és elfogadásával kapcsolatos tevékenységében. c) A módosításokat a Tengerészeti Biztonsági Bizott­ságban jelen lévő és a szavazásban részt vevő Felek kéthar­mados többségével kell elfogadni, azzal a feltétellel, hogy a módosítás elfogadásának idején a Felek legalább egyhar­­madának jelen kell lennie. d) A c) pontnak megfelelően elfogadott módosításo­kat elfogadás végett a Főtitkárnak valamennyi féllel közöl­nie kell. e) Valamely Cikk vagy a Melléklet 2.1.4., 2.1.5., 2.1.7., 2.1.10., 3.1.2., illetve 3.1.3. pontjának módosítását azon a napon kell elfogadottnak tekinteni, amikor a Főtitkárhoz a Felek kétharmadától elfogadó okirat érkezett be. f) A Mellékletnek a 2.1.4., 2.1.5., 2.1.7., 2.1.10., 3.1.2. vagy 3.1.3. pontjain kívüli egyéb pontjainak módosítását a Feleknek, az elfogadás végett való megküldésétől számí­tott egy év elteltével elfogadottnak kell tekinteni. Ha azon­ban az ilyen egyéves időtartamon belül a Feleknek több mint egyharmada arról értesíti a Főtitkárt, hogy tiltakozik a módosítás ellen, úgy azt el nem fogadottnak kell tekin­teni. g) Valamely Cikk vagy a Melléklet 2.1.4., 2.1.5., 2.1.7.,­2.1.10., 3.1.2. vagy 3.1.3. pontjának módosítása (i) azokra a Felekre nézve, melyek azt elfogadták, azon nap után, amikor azt elfogadottnak kell tekinteni, hat hó­nappal, (ii) azokra a Felekre nézve, melyek az e) bekezdésben említett feltétel teljesülése után, de még a módosítás ha­tálybalépése előtt fogadják el, a módosítás hatálybalépésé­nek napján, (iii) azokra a Felekre nézve, melyek azt azon nap után fogadják el, amikor a módosítás hatályba lép, az elfogadó okirat letétbe helyezését követő 30 nappal lép hatályba. h) A Mellékletnek a 2.1.4., 2.1.5., 2.1.7., 2.1.10., 3.1.2. vagy 3.1.3. pontján kívüli egyéb pontjainak módosítása, azon Felek kivételével, melyek az /) bekezdés szerint a módosítás ellen tiltakoztak és az ilyen tiltakozásukat nem vonták vissza, valamennyi Félre nézve azt a napot követően hat hónappal lép hatályba, amelyen azt elfogadottnak kell tekinteni. Azonban a hatálybalépésre megjelölt időpontot megelőzően bármely fél bejelentheti a Főtitkárnál, hogy a módosítás hatálybalépése alól — attól a naptól számítva, amikor az hatályba lép, legfeljebb egyéves vagy olyan ennél hosszabb időtartamra, amelyet a módosítás elfogadásának

Next