Magyar közlöny, 2001. március-április (23-39. szám)

2001-03-01 / 23. szám

2001/23. szám MAGYAR KÖZLÖNY idején a Tengerészeti Biztonsági Bizottságban jelen lévő és a szavazásban részt vevő Felek kétharmados többsége meg­határozhat­ó magát kivonja. (3) Módosítás konferencia által: a) Bármely Félnek a Felek legalább egyharmada által támogatott kérésére, a Szervezet összehívja a Felek konfe­renciáját az Egyezmény módosításainak megvitatására. A javasolt módosításokat a Főtitkárnak a konferencián való megvitatást megelőzően legalább hat hónappal el kell juttatnia valamennyi Félhez. b) Az ilyen konferencián a módosításokat a jelen levő és a szavazásban részt vevő Feleknek legalább kétharma­dos többségével kell elfogadni, módosítás elfogadásának idején a Felek legalább egyharmadának jelen kell lennie. Az így elfogadott módosításokat a Főtitkárnak elfogadás végett el kell juttatnia valamennyi Félhez. c) Ha a konferencia másképp nem határoz, a módosítás a (2) e), (2) f), (2) g) és (2) h) bekezdésben rögzített eljárásnak megfelelően kerül elfogadásra és lép hatályba azzal, hogy a (2) h) bekezdésben, a (2) b) bekezdés szerinti kibővített Tengerészeti Biztonsági Bizottságra való hivat­kozás a konferenciára történő hivatkozást jelenti. (4) A módosítás elfogadására vonatkozó, vagy az ellen tiltakozó minden nyilatkozatot, illetve a (2) b) bekezdés szerinti minden bejelentést írásban kell benyújtani a Főtit­kárhoz, aki valamennyi Felet tájékoztatja az ilyen előter­jesztésekről és azok kézhezvételének időpontjáról. (5) A Főtitkár minden hatályba lépő módosításról — közölve az egyes ilyen módosítások hatálybalépésének időpontját — tájékoztatja az államokat. IV. Cikk Aláírás, megerősítés, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás (1) Az Egyezmény a Szervezet központjában 1979. no­vember 1. napjától 1980. október 31. napjáig aláírásra, ezt követően pedig csatlakozásra nyitva áll. Az államok az Egyezmény részeseivé válhatnak: a) megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonat­kozó fenntartás nélküli aláírással; vagy b) megerősítéstől, elfogadástól vagy jóváhagyástól függő aláírással és ezt követő megerősítéssel, elfogadással, illetve jóváhagyással; vagy c) csatlakozással. (2) A megerősítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlako­zás az erre vonatkozó okiratnak a Szervezet Főtitkáránál való letétbe helyezésével történik. (3) A Főtitkár minden államot értesít minden aláírásról vagy bármilyen megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csat­lakozási okirat letétbe helyezéséről és azok letétbe helye­zésének időpontjáról. V. Cikk Hatálybalépés (1) Az Egyezmény tizenkét hónappal azt a napot köve­tően lép hatályba, amikor a IV. Cikknek megfelelően 15 állam válik részesévé. (2) Azon államok tekintetében, amelyek az Egyezményt a IV. Cikknek megfelelően az (1) bekezdésben foglalt fel­tétel teljesülése után, de még az Egyezmény hatálybalépé­sét megelőzően erősítik meg, fogadják el, hagyják jóvá, vagy ahhoz csatlakoznak, a hatálybalépés az Egyezmény hatálybalépésének napja lesz. (3) Azon államok tekintetében, amelyek az Egyezményt annak hatálybalépése napját követően erősítik meg, fogad­ják el, hagyják jóvá vagy csatlakoznak ahhoz, az Egyezmény az okiratnak a IV. Cikk szerinti letétbe helyezését követő 30 nappal lép hatályba. (4) Az Egyezmény III. Cikk szerinti módosításának ha­tálybalépése után letétbe helyezett minden megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat a módosított Egyezményre fog vonatkozni, és a módosított Egyezmény az ilyen okiratot letétbe helyező állam tekintetében, a letétbe helyezés napját követő 30 nap elteltével lép ha­tályba. (5) A Főtitkár értesíti az államokat az Egyezmény hatálybalépésének napjáról. VI. Cikk Felmondás (1) Az Egyezményt bármely Fél bármikor felmondhatja, attól a naptól számított öt év elteltével, melyen az Egyez­mény erre a Félre nézve hatályba lépett. (2) A felmondás a Főtitkárnál letétbe helyezett fel­mondó okirattal történik, aki értesíti az államokat minden felmondó okirat kézhezvételéről és annak kézhezvétele időpontjáról, valamint arról az időpontról, amikor az ilyen felmondás hatályba lép. (3) A felmondás az okiratnak a Főtitkár általi kézhezvé­tele után egy évvel, vagy az okiratban feltüntetett ennél későbbi időpontban lép hatályba. VII. Cikk Letétbe helyezés és nyilvántartásba vétel (1) Az Egyezményt a Főtitkárnál kell letétbe helyezni, aki annak hiteles másolatait eljuttatja az államokhoz. 1379

Next