Magyar közlöny, 2001. december (149-153. szám)

2001-12-20 / 149. szám

2001/149. szám MAGYAR KÖZLÖNY 8. § Az R. 15. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A támogatott beruházás, valamint foglalkoztatás­fejlesztési program akkor tekinthető befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a szerződésben megjelölt és támoga­tott feladat, cél a támogatási szerződésben meghatározot­tak szerint és — beruházás esetében — a hatósági enge­délyben foglaltaknak megfelelően teljesült. Erről a tényről a kedvezményezettnek a beruházás befejezésétől számított 30 napon belül szakmai beszámolóval, bizonylatokkal és ha­tósági nyilatkozatokkal alátámasztva kell beszámolnia a mi­nisztériumnak vagy a megbízásából eljáró szervezetnek.” 9. § Az R. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az előirányzat terhére — annak legfeljebb 1,5%-áig— elszámolhatók a támogatások a) tervezésével, b) kezelésével, c) felhasználásával, d) kihirdetésével és megismertetésével, e) szerződéseinek előkészítésével és megkötésével, f) nyilvántartásának tárgyi és személyi feltételeivel, el­lenőrzésével, g) hatáselemzésével, értékelésével, nyomon követésével kapcsolatos költségek.” 10. § (1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. bevezető mondatában „az e rendelet 10. § (1) bekez­dés i), l) és m) pontja tekintetében a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben” szövegrész hatályát veszti, valamint az R. 4. §-ának (8) bekezdésében az „A 2. § (2) bekezdésében” szövegrész „A 2. § (2) és (3) bekezdé­sekben” szövegrészre módosul. (2) E rendelet 3. §-a, valamint 8. §-a 2002. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 2. §-a (1) bekezdésé­nek­ pontja, 2. §-a (2) bekezdésében a „képzések” kifeje­zés, 3. §-ának (3) bekezdése, 4. §-ának (6) és (7) bekezdé­se, 5. §-ának (7) bekezdése, 6. §-ának b) pontjában a „kép­zési, valamint” szövegrész, 7. §-ának (3) bekezdése, 9. §-ának (1) bekezdésében a „képzési támogatásra vonat­kozóan az Oktatási Minisztérium véleményének meghall­gatásával” szövegrész, valamint 10. §-a (1) bekezdésének f) pontja hatályát veszti. Dr. Matolcsy György s. k., gazdasági miniszter A gazdasági miniszter 34/2001. (XII. 20.) GM rendelete a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról A Gazdasági Minisztérium fejezeti kezelésű célelőirány­zatainak a Széchenyi Terv céljaival összhangban történő egységes szemléletű felhasználásának, kezelésének, műkö­désének, ellenőrzésének, továbbá a vállalkozások egysze­rűsített eljárási rendben való támogatásának megteremté­se érdekében az államháztartásról szóló, többször módosí­tott 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (4)—(5) be­kezdéseiben és 49. §-ának o) pontjában, a kis- és középvál­lalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény 18. §-ának (2) bekezdésében kapott felha­talmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek a feladatfi­nanszírozás körébe vont előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló VII. fejezetében és az azonos támogatási célt szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok, illetve az elkü­lönített állami pénzalapok pénzeszközei felhasználásának speciális szabályairól szóló VIII. fejezetében foglalt rendel­kezésekkel összhangban — a pénzügyminiszterrel egyetér­tésben — a következőket rendelem el: 1.§ (1) A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirány­zatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §-a a következő (3)—(4) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidejűleg a je­lenlegi (3)—(5) bekezdések számozása (5)—(7) bekezdé­sekre változik: „(3) Ha a támogatási döntés kedvezményezettje mikro-, kis- és középvállalkozás, akkor legfeljebb az odaítélt támo­gatási összeg 50%-ának erejéig, de legfeljebb 100 millió forint összeghatárig támogatási előleg folyósítását igényel­heti, amennyiben a támogatás folyósítására még nem ke­rült sor. A támogatási előleg folyósítására, visszatartására, illetve folyósításának felfüggesztésére az (5)—(7) bekez­dések rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. (4) Támogatási előleg folyósításának igénylése esetén, ha a támogatási döntés kedvezményezettje a pályázati fel­hívás vagy a 12. § (4) bekezdésének b) pontja szerint biztosí­ték adására nem köteles, akkor az előleg folyósításának felté­teleként — választása szerint — köteles a támogatási szerző­désben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetére a) hozzájárulni, hogy az igényelt előleg biztosítékaként a Minisztérium által elfogadható ingatlanra vagy ingó dologra, a támogatási előleg összegének erejéig — az elő­leggel történő elszámolás napjáig — a Minisztérium javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, vagy b) az előleggel történő elszámolás napjáig terjedő idő­szakra kedvezményezettként a Minisztériumot megjelölő, 10469

Next