Magyar közlöny, 2001. december (149-153. szám)

2001-12-20 / 149. szám

2001/149. szám MAGYAR KÖZLÖNY 10471 (2) A HungaroControl mint jogutód kötelezően ellátan­dó alap- és egyéb tevékenységét e rendelet 3. §-ának (1) és (2) bekezdése határozza meg. 3. § (1) A HungaroControl kötelezően ellátandó alaptevé­kenysége: a) a Magyar Köztársaság ellenőrzött légterében —­ kivéve a katonai repülőterek körzeteit (CTR-ek, TMA-k) — és Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtéren a légifor­galmi irányító, a repüléstájékoztató szolgálat ellátása, továbbá a Magyar Köztársaság légterében a légiforgalmi távközlési és riasztó szolgálat ellátása, és az ezekhez szük­séges navigációs, távközlő, repülésirányító, meteorológia, rádió- és egyéb berendezések (kivéve a repülőtéri műszeres leszállító rendszer) működtetésének biztosítása; b) a nemzetközi polgári repülés részére Budapest Feri­hegy Nemzetközi Repülőtéren repülésbejelentő, repülés­­meteorológiai észlelő és tájékoztató szolgálat ellátása; c) a nemzetközi repüléseket végrehajtó, továbbá az ál­lamhatár menti korlátozott légtérben (10 km-es sávban) közlekedő légijárműveknek a légtérfelügyelet megvalósí­tása érdekében szükséges azonosítása a Magyar Honvéd­ség erre kijelölt szervezetével együttműködve; d) a légtérgazdálkodás, közreműködés a stratégiai lég­térgazdálkodási feladatokban; e) a légiforgalom áramlásának szervezése; f) légijármű eltűnése vagy kényszerhelyzetbe kerülése esetén a szükséges intézkedés — kutatás, mentés, valamint egyéb segítségnyújtás — kezdeményezése; g) központi légiforgalmi tájékoztató szolgálat (AIS) el­látása, a légiközlekedéssel kapcsolatos tájékoztató anya­gok kiadása; h) a Magyar Köztársaságban az ellenőrzött légtéren kívül (a repülőtéri körzetek kivételével) működő légijár­művek részére tanácsadói, repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátása; i) az a)—h) pontok alatt felsorolt alaptevékenységek­kel kapcsolatos fejlesztés (a fejlesztéshez az alapító szerv előzetes jóváhagyása szükséges). (2) A HungaroControl kötelezően ellátandó kiegészítő tevékenysége: a) Debrecen és Sármellék repülőtereken a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat ellátása; b) a légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szak­mai képzése, illetve továbbképzése; c) műszaki dokumentációs és ahhoz kapcsolódó tájé­koztató tevékenység ellátása; d) résidőkiosztás a koordinált repülőtereken. (3) A HungaroControl az alábbi vállalkozási tevékeny­ségeket folytathatja: a) az (1) és (2) bekezdésben nem említett repülőterek tekintetében — a tulajdonossal vagy kezelővel kötött meg­állapodás szerint, térítés ellenében — repülőtéri repülés­tájékoztató és repülésbejelentő szolgálat ellátása (TEÁOR 63.23 Légi szállítást segítő tevékenység); b) a légiforgalmi irányítással és egyéb légiforgalmi szol­gálatok ellátásával összefüggő tervezési tevékenység (TEÁOR 63.23 Légi szállítást segítő tevékenység); c) a légiforgalmi irányítással és egyéb légiforgalmi szol­gálatok ellátásával összefüggő vállalkozási tevékenység (TEÁOR 63.23 Légi szállítást segítő tevékenység); d) a repüléssel összefüggő oktatási tevékenység (TEÁOR 80.42 Felnőtt- és egyéb oktatás); e) repülési és radar adatok szolgáltatása, valamint a megjelenítésükre szolgáló hardver, szoftver forgalmazása, telepítése, továbbá üzemeltetése (TEÁOR 72.10 hardver szaktanácsadás, 72.20 szoftver szaktanácsadás, 72.40 adat­banki tevékenység); /) könyvkiadás, térképkészítés (TEÁOR 22.11 Könyv­kiadás); g) könyv-, térképforgalmazás (TEÁOR 52.47 Könyv-, újság-, papíráru kiskereskedelem). (4) A HungaroControl vállalkozási tevékenységéből származó bevétele nem haladhatja meg éves költségvetése tervezett összkiadásának a 25%-át. 4.5 (1) A HungaroControl önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. * (2) A HungaroControl szervezeti és működési szabály­zatát a közlekedési és vízügyi miniszter hagyja jóvá. (3) A HungaroControl igazgatóját a közlekedési és víz­ügyi miniszter jelöli ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium közigazga­tási államtitkára gyakorolja. 5. § (1) A HungaroControl foglalkoztatja továbbá azokat az LRI alkalmazásában lévő közalkalmazottakat, akiknek a tevékenységi köre a 3. §-ban meghatározott feladatok ellá­tásához kapcsolódik, vagy a HungaroControl szervezeté­nek működtetéséhez szükséges. (2) Az LRI alkalmazásában lévő, az (1) bekezdésben meghatározott körben nem tartozó egyéb alkalmazottak­nak a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Rt.-nél történő továbbfoglalkoztatására a közalkalmazottak jog­állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-ának rendelkezései az irányadók.

Next