Magyar közlöny, 2002. január-február (1-17. szám)

2002-01-07 / 1. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA ITA­RTALO­M JlífrVZICK—­ Budapest, 2002. január 7., hétfő 2002.1. tv. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról 1­1/2002. (I. 7.) FVM—GM—KöViM e. r. Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevé­kenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az épí­tési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM—GM—KöViM együttes rendelet módosításáról.............................................. 64­2/2002. (I. 7.) FVM 1. Egyes építésügyi jogszabályok módosításáról .............................. 74 3/2002. (I. 7.) FVM r. A kristálycukor 2002. első félévi irányáráról....................... 76 4/2002. (I. 7.) FVM r. A kristálycukor 2002. első félévi alsó és felső intervenciós áráról 76 1/2002. (I. 7.) PM r. A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/1997. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról............................................................................. 77 A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter pályázati felhívása . 77 Az Állami Számvevőszék hirdetménye........................................ 78 Az Állami Számvevőszék hirdetménye a Magyar Nemzeti Bank könyvvizsgálói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálá­sáról ............................................................................................ 78 A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye................................................................................. 79 Helyesbítés ..................................................................................... 79 1. szám Ára: 1036.­ Ft Oldal II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 2002. évi I. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról* I. § A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Bűncselekmény elkövetése miatt bárkinek a fele­lősségét megállapítani, és emiatt vele szemben büntetést kiszabni egyedül a bíróság jogosult.” * A törvényt az Országgyűlés a 2001. december 18-i ülésnapján fogad­ta el. 2. § A Be. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A terhelt személyesen védekezhet, és a védelmét az eljárás bármely szakaszában védő is elláthatja. A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság biztosítja, hogy az, akivel szemben a büntetőeljárást folytatják, az e törvényben meg­határozott módon védekezhessék.” 3. § (1) A Be. 6. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép: „A hivatalból való eljárás, a büntetőeljárás megindítása és a büntetőeljárás akadályai” (2) A Be. 6. §-a a következő (3)—(5) bekezdéssel egé­szül ki: „(3) Büntetőeljárást nem lehet indítani, a már megin­dult büntetőeljárást meg kell szüntetni, vagy felmentő íté­letet kell hozni, ha a) a cselekmény nem bűncselekmény, vagy azt nem a terhelt (feljelentett személy) követte el, b) nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, illetőleg az, hogy a bűncselekményt a terhelt (feljelentett személy) követte el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék