Magyar közlöny, 2002. április (43-55. szám)

2002-04-05 / 43. szám

2770 2002/43. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1I. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 68/2002. (IV. 5.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Budapesti Történeti Múzeum audiovizuális berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről 1.§ • A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Budapesti Történeti Múzeum audio­vizuális berendezéssel való ellátása tárgyában 2002. már­cius hó 14. napján létrejött levélváltást e rendelet mellék­leteként kihirdeti. 2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. (2) E rendelet végrehajtásáról a nemzeti kulturális örök­ség minisztere gondoskodik. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök Melléklet a 68/2002. (IV. 5.) Korm. rendelethez A levélváltás magyar és angol nyelvű szövege „Excellenciás Uram. Tisztelettel hivatkozom a Japán Kormány és a Magyar Köztársaság Kormánya képviselői között a közelmúltban lezajlott megbeszélésre, amelynek tárgya a Budapesti Tör­téneti Múzeum audiovizuális berendezéssel (a továbbiak­ban: Felszerelés) történő ellátása volt, és Japán Kormánya nevében a következő intézkedéseket van szerencsém java­solni: 1. A Magyar Köztársaságban folyó kulturális tevékeny­ség elősegítése céljából Japán Kormánya, a Japánban ha­tályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően, 46 400 000 yen (negyvenhatmillió-négyszázezer yen) se­gélyt (a továbbiakban: Segély) nyújt a Magyar Köztársaság Kormányának. 2. A Segély a jelen megállapodás hatálybalépése és 2002. március 31-e közötti időszakban használható fel, hacsak az időpont nem kerül meghosszabbításra a két Kor­mány érdekelt hatóságai közötti kölcsönös megegyezés formájában. 3. (1) A Segélyt a Magyar Köztársaság Kormánya szigo­rúan és kizárólagosan a Japánban vagy a Magyar Köztársa­ságban készült Felszerelés beszerzésére, valamint a Felsze­relés beszerzésével kapcsolatos szolgáltatásokra használja fel, beleértve a Felszerelésnek a Magyar Köztársaságba történő szállítását. (2) Az (1) alpont rendelkezéseitől függetlenül, amennyiben a két Kormány úgy ítéli meg, a Segély kereté­ben Japánon és a Magyar Köztársaságon kívül más orszá­gok termékei is beszerezhetők a Felszereléshez. 4. A Magyar Köztársaság Kormánya vagy kijelölt ható­sága japán jenben köt szerződéseket japán állampolgárok­kal a Felszerelés beszerzése, valamint a 3. pontban foglalt szolgáltatások igénybevétele céljából. (A „japán állampol­gárok” kifejezés e megállapodás vonatkozásában japán természetes személyeket vagy japán természetes személyek által ellenőrzött japán jogi személyeket jelent.) Ezek a szerződések a Japán Kormány jóváhagyása után alkalma­sak a Segély felhasználására. 5. (1) A Magyar Köztársaság Kormánya vagy kijelölt hatósága banki megállapodásokon keresztül egy számlát nyit, amely kizárólag a Segély megvalósításának céljára használható fel, a Magyar Köztársaság Kormányának ne­vében egy olyan japán bankban, amelyet a Magyar Köztár­saság Kormánya vagy kijelölt hatósága megnevezett. (2) A Magyar Köztársaság Kormánya vagy kijelölt ható­sága által bejelentett kötelezettségek kifizetéseit a Japán Kormány japán jenben fedezi a 4. pontban említett jóvá­hagyott szerződések alapján a fenti (1) alpontban említett számlára, amikor a fenti (1) alpontban említett bank be­nyújtja fizetési kérelmét a Japán Kormányhoz a Magyar Köztársaság Kormánya vagy kijelölt hatósága által kibo­csátott fizetési meghagyás alapján. 6. (1) A Magyar Köztársaság Kormánya megteszi a szükséges intézkedéseket: a) biztosítja a Felszerelés azonnali vámvizsgálatát és belső szállítását a Magyar Köztársaság területén; b) mentesíti a japán állampolgárokat a Segély terhére szállítandó felszerelések és kapcsolódó szolgáltatások vo­natkozásában a Magyar Köztársaságban kiróható vám-, belső adófizetés és más pénzügyi kötelezettségek alól.

Next