Magyar közlöny, 2002. május-június (70-91. szám)

2002-05-22 / 70. szám

4434 MAGYAR KÖZLÖNY 2002/70. szám­ ­ért említ, ott Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, gazdasági és közlekedési minisztert, e) Ifjúsági és Sportminisztériumot, ifjúsági és sport­­minisztert említ, ott Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisz­tériumot, gyermek-, ifjúsági és sportminisztert, f) az építésügy ágazati irányításával kapcsolatosan Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, föld­művelésügyi és vidékfejlesztési minisztert említ, ott Belügyminisztériumot, belügyminisztert, g) a lakásgazdálkodás, lakáspolitika tekintetében Gazdasági Minisztériumot, gazdasági minisztert említ, ott Belügyminisztériumot, belügyminisztert, h) Gazdasági Minisztériumot, gazdasági minisztert említ, ott — az ezen f ct,gj és i) pontjában foglalt feladat­köröket kivéve — Gazdasági és Közlekedési Miniszté­riumot, gazdasági és közlekedési minisztert, i) a területfejlesztésért, valamint az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős minisztériumot, minisztert említ, ott a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, j) kincstári vagyonért felelős minisztert, valamint priva­tizációért felelős minisztert említi, ott a pénzügyminisztert, k) a hírközlési és az informatikai feladatokkal kapcso­latban a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert és az Informatikai Kormánybiztosságot említi, ott — a kor­mányzati informatikai feladatokat kivéve — az Informa­tikai és Hírközlési Minisztériumot, informatikai és hírköz­lési minisztert, a­ polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító minisztert, a Határon Túli Magyarok Hivatalának, vala­mint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalnak felügye­letét ellátó minisztert, továbbá az egyházügyi feladatok kormányzati irányításáért felelős minisztert említ, ott a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert kell érteni. 3. § (1) Ez a törvény az új Kormány megalakulásával egyidejűleg lép hatályba. (2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolá­sáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény, valamint az ezt módosító 1998. évi LXXXVI. törvény 57. §-a, továbbá a 2000. évi LXXXIX. törvény 1. §-a és 21. §-a (1) bekezdé­sének második fordulata. (3) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költség­­vetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú mel­léklete „XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium” és „XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisz­térium” fejezetekkel egészül ki. (4) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon érté­kesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény a következők szerint módosul: a) az 1. § (8) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében és a 19. § (5) bekezdésében a „privatizációért felelős miniszter” szöveg helyébe a „pénzügyminiszter” szöveg lép; b) a 12. § (3) bekezdése második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „Az igazgatóság tagjaira a pénzügyminiszter tesz javas­latot.” és a 8. § (2) bekezdésében a „privatizációért felelős miniszter és”, valamint a 21. § (2) bekezdésében az „egyet­értésével a privatizációért felelős miniszter” szövegrész hatályát veszti. 4. § Az e törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok új feladat- és hatáskörének megállapításához szükséges törvénymódosító javaslatokat a Kormány — a törvény hatálybalépésétől számított 120 napon belül — köteles az Országgyűlés elé terjeszteni. 5. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy — a költség­­vetési törvény keretei között — az e törvény végrehajtá­sához szükséges fejezetek közötti, illetve új fejezetekhez történő előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze. 6. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdése c) pontjának alkalma­zása szempontjából a 2. § a)—l) pontjában megjelölt minisztériumokat kell az ott megjelölt szervezetek jog­utódjának tekinteni. Mádl Ferenc s. k. Dr. Szili Katalin s. k., a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke ül. rész HATÁROZATOK Az Országgyűlés határozatai Az Országgyűlés 21/2002. (V. 22.) OGY határozata az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakulásáról* A Magyar Köztársaság Országgyűlése az Interparlamen­táris Unió (IPU) tagszervezetének nyilvánítja magát. Dr. Szili Katalin s. k„ az Országgyűlés elnöke Dr. Juhászné Lévai Katalin s. k„ Németh Zsolt s. k„ az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője * A határozatot az Országgyűlés a 2002. május 21-i ülésnapján fogad­ta el.

Next