Magyar közlöny, 2002. augusztus-szeptember (104-125. szám)

2002-08-02 / 104. szám

A MAGYAR K CLZ'I E R L A sTfell I V A T A L O S LAPJA Budapest, 2002. augusztus 2., péntek 104. szám Ára: 476,- Ft | TARTALOMJEGYZÉK L / °,dal rész ........................................................................................... 5782 164/2002. (Vili. 2.)Korm. r. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvé­teli jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kap­csolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről.................. 5786 165/2002. (VIII. 2.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köz­társaság Szövetségi Kormánya között Szabadkán, 2000. június 1-jén aláírt Röszke—Horgos határátkelőhely létesítéséről és megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről....................... 579/ 166/2002. (VIII. 2.) Korm. r. A szociális és családügyi miniszter által méltányossági jogkörben megállapítható egyszeri szociális segélyről szóló 63/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és a folya­matban lévő ügyek intézéséről......................................................... 5793 167/2002. (VIII. 2.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról................................................................... 5793 168/2002. (VIII. 2.) Korm. r. Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcso­latos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról................................................................... 5795 169/2002. (VIII. 2.) Korm. r. A családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról................................................................... 5796 63/2002. (VIII. 2.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 40/1995. (XI. 16.) FM rendelet módosításáról.......................................... 5796 64/2002. (VIII. 2.) FVM—PM e. r. A takarmányok importjáról ................................................................ 5798 131/2002. (VIII. 2.) KE h. Közigazgatási államtitkár kinevezéséről........................................... 5800 132/2002. (VIII. 2.) KE h. Tábornoki kinevezésről......................................................................... 5801 133/2002. (VIII. 2.) KE­h. Egyetemi tanári kinevezésről.............................................................. 5801 1131/2002. (VIII. 2.) Korm. h. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Igazgatósága tagjá­nak, valamint Felügyelő Bizottsága tagjának kinevezéséről .. 580/ 1132/2002. (VIII. 2.) Korm. h. Az autópálya-építési programok közbeszerzési eljárás lefolytatá­sával történő megvalósításáról .................................................... 5801 1133/2002. (VIII. 2.) Korm. h. A minisztériumokban kinevezhető helyettes államtitkárok számáról 5802 1134/2002. (VIII. 2.) Korm. h. A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánosságáról és ellenőrzésének bővítéséről szóló szabályo­zási koncepcióról............................................................................. 5802 1135/2002. (VIII. 2.) Korm. h. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnöke beszámolójának elfogadásáról ........................................ 5803 56/2002. (VIII. 2.) ME h. Kormányzati főtisztviselői kinevezések megszűnésének meg­állapításáról ...................................................................................... 5803 57/2002. (VIII. 2.) ME h. Az Államháztartási Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről.. 5804 58/2002. (VIII. 2.) ME h. Helyettes államtitkári juttatások visszavonásáról......................... 5804 59/2002. (VIII. 2.) ME h. Főiskolai főigazgatói megbízás megerősítéséről........................... 5804 60/2002. (VIII. 2.) ME h. A Haditechnikai Tárcaközi Bizottság elnökének megbízásáról . 5804 61/2002. (VIII. 2.) ME h. Kormányzati főtisztviselő áthelyezéséről ......................................... 5805 62/2002. (VIII. 2.) ME h. Kormányzati főtisztviselő áthelyezéséről ....................................... 5805 6/2002. (VIII. 2.) MeHVM K. Helyettes államtitkár kinevezéséről ................................................ 5805 Az Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata .............................................................................................. 5805 A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatá­sáért Közalapítvány Alapító Okirata .......................................... 5810 A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye........................................................................................ 5814

Next