Magyar közlöny, 2003. november (126-137. szám)

2003-11-05 / 126. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2003. november 5., szerda 126. szám Ára: 1540,- Ft Oldal ! TARTALOMJEGYZÉK Személyi rész . : 9445 178/2003. (XI. 5.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között Budapesten, 2001. május 22-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről ......................................................... 944/ 179/2003. (XI. 5.) Korm. r. A nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötele­zettségvállalás alapján készült minősített adat védelmének eljá­rási szabályairól............................................................................... 9454 180/2003. (XI. 5.) Korm. r. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és műkö­dési rendjéről, valamint az iparbiztonsági ellenőrzések részletes szabályairól........................................................................................ 9474 181/2003. (XI. 5.) Korm. r. A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról .......................... 9485 182/2003. (XI. 5.) Korm. r. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról...................................... 948/ 183/2003. (XI. 5.) Korm. r. Az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgató­ság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről....................... 949/ 184/2003. (XI. 5.) Korm. 1. Az Egészségügyi Fejlesztési Hitelprogramról és a vissza nem térí­tendő bankgarancia díjtámogatás feltételeiről ......................... 9498 185/2003. (XI. 5.) Korm. r. Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai felté­teleiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet módosítá­sáról ................ 949/ 186/2003. (XI. 5.) Korm. r. • Az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 103/2002. (V. 10.) Korm. rendelet módosításáról................................................................... 9501 187/2003. (XI. 5.) Korm. r. A földgáz határon keresztül történő szállításáról................. 9506 111/2003. (XI. 5.) A géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint annak nem FVM—GKM—ESZCSM—KvVM n. r. minősülő eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellen­őrzésére jogosult hatóságokról ..................................................... 9508 17/2003. (XI. 5.) NKÖM r. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról........... 9509 117/2003. (XI. 5.) OGY­K. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról................................................................. 951/ 118/2003. (XI. 5.) OGY h. Az agrárgazdaság 2002. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásá­ról ...................................................................................................... 9510 119/2003. (XI. 5.) OGY­K. Az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 65/2003. (VI. 3.) OGY határozat módosításáról................................................................. 9511 50/2003. (XI. 5.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ...................................................... 9511 51/2003. (XI. 5.) AB v. Az Alkotmánybíróság végzése.................................................. 9526 1107/2003. (XI. 5.) Korm. h. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról ......... 9526 1108/2003. (XI. 5.) Korm. h. A Holocaust Emlékbizottság létrehozásáról ................................... 9530 1109/2003. (XI. 5.) Korm. h. A Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosí­tásáról ................................................................................................ 9530 1110/2003. (XI. 5.) Korm. h. A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról . . . 9530 Az Országos Választási Bizottság 121/2003. (X. 27.) OVB határo­zata ...................................................................................­.............. 9531 Az Országos Választási Bizottság 122/2003. (X. 27.) OVB határo­zata ................................................................................ 9531 A tartalomjegyzék a 9444. oldalon folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék