Magyar közlöny, 2004. február-március (14-27. szám)

2004-02-12 / 14. szám

1170 MAGYAR KÖZLÖNY 2004/14. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 4/2004. (II. 12.) FMM rendelete a szakmai követelmények kiadásáról szóló 6/1994. (VIII. 31.) MüM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alap­ján — az oktatási miniszter egyetértésével — a következő­ket rendelem el: 1. § A szakmai követelmények kiadásáról szóló 6/1994. (VIII. 31.) MüM rendelet mellékletének a „Személyügyi ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei” című fejezete helyére e rendelet melléklete lép. 2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit első alkalommal az ezt követően megkezdett szakképzésre kell felmenő rendszerben alkal­mazni. Burány Sándor s. k., foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Melléklet a 412004. (II. 12.) FMM rendelethez Személyügyi ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 3442 01 2. A szakképesítés megnevezése: Személyügyi ügyintéző II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető mun­kakör, foglalkozás 2. A munkaterület rövid, jellemző leírása A munkáltató irányítása mellett szakszerűen ellátja az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatokat: — segíti a munkáltatót kitűzött céljai megvalósításá­ban, a munkaerő hatékony alkalmazásával és szaktudásá­nak célirányos fejlesztésével, — részt vesz a jól képzett, motivált munkaerő felkuta­tásában, kiválasztásában, beillesztésében és megtartásá­ban, — részt vesz a megfelelő javadalmazási rendszer működtetésében, — megszervezi és bonyolítja a képzéseket, tovább­képzéseket, — elvégzi az operatív feladatokat, amelyek az emberi erőforrás tervezésével, a munkaerő toborzásával és a mun­kába állításával összefüggésben felmerülnek, — részt vesz a munkáltató részére mások által kidolgo­zott, de az emberi erőforrás gazdálkodáshoz és fejlesztés­hez kapcsolódó részfeladatok megoldásában. 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések Azonosító .. . Megnevezése száma 6 54 3442 01 Személyügyi gazdálkodó III. A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények: 1. feladatcsoport: A személyügyi ügyintéző részt vesz a munkáltató straté­giájával összehangolt humánstratégia kialakításában. Ennek érdekében legyen képes — megismerni a stratégiai tervezés lépéseit, — megismerni a munkaügyi tevékenység szervezését, funkcióit, a munkáltató belső kapcsolatrendszerét, a fog­lalkoztatáspolitika főbb folyamatainak alakulását, a mun­kaerő-mozgás típusait, jellemzőit. A munkakör, foglalkozás FEOR száma Megnevezése 3603 Humánpolitikai ügyintéző

Next